DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Blessing

«Gezegend wie op de HEER vertrouwt, wiens toeverlaat de HEER is. Hij… Jeremia 17:7-8»
Blessed is the man who trusts in the Lord, whose trust is the Lord. He is like a tree planted by water, that sends out its roots by the stream, and does not fear when heat comes, for its leaves remain green, and is not anxious in the year of drought, for it does not cease to bear fruit.Gezegend wie op de HEER vertrouwt, wiens toeverlaat de HEER is. Hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij vrucht.
The Lord bless you and keep you; the Lord make his face to shine upon you and be gracious to you; the Lord lift up his countenance upon you and give you peace.Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.
May he grant you your heart's desire and fulfill all your plans!Moge Hij geven wat uw hart verlangt, en al uw plannen doen slagen.
Commit your work to the Lord, and your plans will be established.Vertrouw bij je werk op de HEER, en je plannen zullen slagen.
For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope.Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER: Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk; Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.
And my God will supply every need of yours according to his riches in glory in Christ Jesus.Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door uw eenheid met Christus Jezus.
You shall serve the Lord your God, and he will bless your bread and your water, and I will take sickness away from among you.Vereer de HEER, jullie God, dan zal Hij je voedsel en je water zegenen en jullie vrijwaren van ziekten.
Oh, taste and see that the Lord is good! Blessed is the man who takes refuge in him!Proef en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij Hem schuilt.
If you obey the commandments of the Lord your God that I command you today, by loving the Lord your God, by walking in his ways, and by keeping his commandments and his statutes and his rules, then you shall live and multiply, and the Lord your God will bless you in the land that you are entering to take possession of it.Wanneer u zich houdt aan de geboden van de HEER, uw God, zoals ik ze u vandaag heb gegeven, door Hem lief te hebben, door de weg te volgen die Hij wijst, en zijn geboden, wetten en regels in acht te nemen, dan zult u in leven blijven en in aantal toenemen, en dan zal de HEER, uw God, u zegenen in het land dat u in bezit zult nemen.
The Lord is my shepherd; I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters.De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water.
Bless those who persecute you; bless and do not curse them.Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet.
Whoever gives thought to the word will discover good, and blessed is he who trusts in the Lord.Wie goed luistert, zal het goed vergaan, wie op de HEER vertrouwt is gelukkig.
Oh, how abundant is your goodness, which you have stored up for those who fear you and worked for those who take refuge in you, in the sight of the children of mankind!Hoe groot is het geluk dat U hebt weggelegd voor wie U vrezen, dat U bereid hebt voor wie schuilen bij U, heel de wereld zal het zien.
The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit.De genade van de Heer Jezus Christus zij met u.
But I say to you who hear, Love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who abuse you.Tegen jullie die naar Mij luisteren zeg Ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen.
Do not repay evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary, bless, for to this you were called, that you may obtain a blessing.Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control; against such things there is no law.Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.
And God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work.God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk.
And if you faithfully obey the voice of the Lord your God, being careful to do all his commandments that I command you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth.Mozes sprak: ‘Als u de HEER, uw God, gehoorzaam bent en al zijn geboden, zoals ik ze u vandaag heb voorgehouden, zorgvuldig naleeft, zal Hij u hoog boven alle andere volken op aarde verheffen.’
The blessing of the Lord makes rich, and he adds no sorrow with it.Alleen de zegen van de HEER maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe.
Beloved, I pray that all may go well with you and that you may be in good health, as it goes well with your soul.Geliefde broeder, ik hoop dat het u in alle opzichten goed gaat en dat u gezond bent. Dat het uw ziel goed gaat weet ik.
Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied.Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit.De genade van de Heer Jezus Christus zij met u.
Blessed are those who keep his testimonies, who seek him with their whole heart.Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, Hem zoeken met heel hun hart.
Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God.Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

His master said to him, ‘Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little; I will set you over much. Enter into the joy of your master.’Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.”
Previous1234Next

Bible verse of the day

Seek the Lord and his strength;
seek his presence continually!

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

Therefore encourage one another and build one another up, just as you are doing.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Seek the Lord and his strength; seek his presence continually!

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies