DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Blessing

«But blessed is the one who trusts in the LORD, whose confidence… Jeremiah 17:7-8»
But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in him. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes; its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit.Gezegend is de man die op de Here vertrouwt, wiens betrouwen de Here is; hij toch zal zijn als een boom, aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat, en het niet merkt, als er hitte komt, maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen.
The Lord bless you and keep you; the Lord make his face shine on you and be gracious to you; the Lord turn his face toward you and give you peace.De Here zegene u en behoede u; de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
May he give you the desire of your heart and make all your plans succeed.Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan.
Commit to the Lord whatever you do, and he will establish your plans.Beveel de Here uw werken, dan zullen uw voornemens gelukken.
For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future.Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.
And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus.Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.
Worship the Lord your God, and his blessing will be on your food and water. I will take away sickness from among you.Maar gij zult de Here, uw God, dienen; dan zal Hij uw brood en uw water zegenen en Ik zal ziekte uit uw midden verwijderen.
Taste and see that the Lord is good; blessed is the one who takes refuge in him.Smaakt en ziet, dat de Here goed is; welzalig de man die bij Hem schuilt.
For I command you today to love the Lord your God, to walk in obedience to him, and to keep his commands, decrees and laws; then you will live and increase, and the Lord your God will bless you in the land you are entering to possess.Doordat ik u heden gebied de Here, uw God, lief te hebben door in zijn wegen te wandelen en zijn geboden, inzettingen en verordeningen te onderhouden, opdat gij leeft en talrijk wordt en de Here, uw God, u zegene in het land, dat gij in bezit gaat nemen.
The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures, he leads me beside quiet waters.De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets; Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren.
Bless those who persecute you; bless and do not curse.Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet.
Whoever gives heed to instruction prospers, and blessed is the one who trusts in the Lord.Wie op het woord acht geeft, zal het goede vinden; ja, welzalig hij, die op de Here vertrouwt.
How abundant are the good things that you have stored up for those who fear you, that you bestow in the sight of all, on those who take refuge in you.Hoe groot is het goed dat Gij hebt weggelegd voor wie U vrezen, dat Gij bereid hebt voor wie bij U schuilen ten aanschouwen van de mensenkinderen.
But to you who are listening I say: Love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you.Maar tot u, die Mij hoort, zeg ik: Hebt uw vijanden lief, doet wel degenen, die u haten; zegent wie u vervloeken; bidt voor wie u smadelijk behandelen.
The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit.De genade van de Here Jezus Christus zij met ulieder geest.
Do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because to this you were called so that you may inherit a blessing.En vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. Against such things there is no law.Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet.
If you fully obey the Lord your God and carefully follow all his commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth.Indien gij dan aandachtig luistert naar de stem van de Here, uw God, en al zijn geboden, die ik u heden opleg, naarstig onderhoudt, dan zal de Here, uw God, u verheffen boven alle volken der aarde.
Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled.Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen.De genade van de Here Jezus Christus zij met uw geest.
The blessing of the Lord brings wealth, without painful toil for it.De zegen des Heren, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe.
“Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this,” says the Lord Almighty, “and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it.”Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten.
Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God.Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.
Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well.Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat.
Blessed are those who keep his statutes and seek him with all their heart.Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, die Hem van ganser harte zoeken.

His master replied, ‘Well done, good and faithful servant! You have been faithful with a few things; I will put you in charge of many things. Come and share your master’s happiness!’Zijn heer zeide tot hem. Wèl gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer.
Previous1234Next

Bible verse of the day

As iron sharpens iron, so one person sharpens another.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies