DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Archiv (Únor 2023)

Úterý 28. února 2023

Kdo by vám ublížil, když budete horlivě konat dobro?

Pondělí 27. února 2023

Tehdy všem řekl: „Dejte si pozor, varujte se veškeré chamtivosti! Život přece nespočívá v hromadění majetku.“

Neděle 26. února 2023

V soudný den majetek nijak neprospěje,
poctivost ale zachraňuje před smrtí.

Sobota 25. února 2023

V pilnosti buďte vytrvalí, ve službě Pánu horliví.

Pátek 24. února 2023

Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.

Čtvrtek 23. února 2023

Hospodin je spravedlivý ve všech cestách svých,
ve všem, co působí, je laskavý.

Středa 22. února 2023

Vždyť právě k tomu vás povolal!
Sám Kristus trpěl za vás, a tak vám dal příklad, abyste šli v jeho šlépějích.

Úterý 21. února 2023

Ženu se k cíli, k vítězné odměně Božího nebeského povolání v Kristu Ježíši.

Pondělí 20. února 2023

Veškerá Boží řeč je ryzí,
on je štít těch, kdo v něho doufají.

Neděle 19. února 2023

Hospodina, svého Boha, následujte, jeho ctěte, jeho přikázání zachovávejte, jeho poslouchejte, jemu služte a k němu se přimkněte.

Sobota 18. února 2023

Ježíš k nim pak znovu promluvil: „Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude už chodit v temnotě, ale bude mít světlo života.“

Pátek 17. února 2023

Miluji Hospodina, protože vyslýchá
můj hlas v mých modlitbách.
Své ucho ke mně naklání,
ať k němu volám kdykoli.

Čtvrtek 16. února 2023

V dobrý den užívej štěstí a ve zlý den si uvědom, že Bůh jej učinil tak jako ten druhý, aby si člověk nikdy nebyl jist, co skrývá budoucnost.

Středa 15. února 2023

Amen, amen, říkám vám: Služebník není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal.

Úterý 14. února 2023

I kdyby hory někam odešly,
i kdyby se chvěly pahorky,
má láska od tebe nikdy neodejde,
smlouva mého pokoje se nezachvěje,
praví Hospodin, jenž s tebou soucítí.

Pondělí 13. února 2023

Jim, a to i mezi pohany, se Bůh rozhodl svěřit bohatství tohoto slavného tajemství: Kristus je ve vás! Ta naděje slávy!

Neděle 12. února 2023

Jak můžeme vědět, že zůstáváme v něm a on v nás? Podle toho, že nám dal díl svého Ducha.

Sobota 11. února 2023

Jednat dobře se naučte!
Prosazujte spravedlnost,
podpořte utlačovaného,
zjednejte sirotkovi právo
a zastaňte se vdov!

Pátek 10. února 2023

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“

Čtvrtek 9. února 2023

Neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě.

Středa 8. února 2023

Teď tě poučím, ukážu ti cestu, po níž jít;
radu ti poskytnu, zrak k tobě obrátím.

Úterý 7. února 2023

Tím slovem je ale potřeba se řídit – nenamlouvejte si, že mu stačí naslouchat!

Pondělí 6. února 2023

Nesuďte a nebudete souzeni. Neodsuzujte a nebudete odsouzeni. Odpouštějte a bude vám odpuštěno.

Neděle 5. února 2023

Až do stáří, až do šedin
já sám, to já vás podpořím;
já jsem vás učinil a já vás nosím,
já vás podpořím a zachráním.

Sobota 4. února 2023

Kdo jí všechno, ať nepohrdá tím, kdo nejí, a kdo nejí, ať nesoudí toho, kdo jí – vždyť Bůh jej přijal!

Pátek 3. února 2023

Všechno stvoření s toužebným očekáváním vyhlíží zjevení Božích synů.

Čtvrtek 2. února 2023

Lepší než život je láska tvá,
mé rty tě proto budou opěvat.
Budu tě chválit po dobu života
a ve tvém jménu ruce pozvedat.

Středa 1. února 2023

Neodplácejte zlo zlem ani zlořečení zlořečením, ale naopak žehnejte. K tomu jste přece povoláni a za to máte obdržet požehnání.

Biblický verš dne

Neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte. Vždyť o tom, čeho se potají dopouštějí, je hanba i jen mluvit.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Denní oznámeníE-mailFacebookAndroid-appNa vašem webu

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte