DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Archiv (Březen 2023)

Pátek 31. března 2023

Jen on je má skála, moje spása,
nepadnu nikdy, on je můj pevný hrad!

Čtvrtek 30. března 2023

Výchova se v dané chvíli nikdy nezdá příjemná, ale krušná, později však těm, kdo jí prošli, přináší ovoce spravedlnosti a pokoje.

Středa 29. března 2023

Čemu jste se naučili a přijali, co jste slyšeli a viděli na mně, to dělejte a Bůh pokoje bude s vámi.

Úterý 28. března 2023

Není snad toto půst, který se líbí mě –
uvolnit ty, kdo jsou v krutých okovech,
rozvázat ty, kdo vězí v provazech,
propustit utlačované jako svobodné,
takže každé jho zlomíte?

Pondělí 27. března 2023

Usiluj, aby ses mohl před Bohem postavit jako osvědčený dělník, který se nemá zač stydět a který správně vykládá slovo pravdy.

Neděle 26. března 2023

Až dosud jste v mém jménu o nic neprosili. Proste a dostanete, a vaše radost bude dokonalá.

Sobota 25. března 2023

Radostně ti budou zpívat mé rty
i moje duše, kterou jsi vykoupil.

Pátek 24. března 2023

Především však, bratři moji, nepřísahejte – ani při nebi, ani při zemi, ani žádnou jinou přísahou – ale ať vaše „Ano“ znamená ano a „Ne“ ne, abyste nebyli odsouzeni.

Čtvrtek 23. března 2023

Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšnými, tak se také poslušností jednoho mnozí stanou spravedlivými.

Středa 22. března 2023

Dlouhé čekání unavuje srdce,
naplněná touha je stromem života.

Úterý 21. března 2023

Můj úděl je Hospodin, říkám si,
v něj složím svoji naději.

Pondělí 20. března 2023

„Co je u lidí nemožné, je možné u Boha,“ odpověděl jim.

Neděle 19. března 2023

Blaze těm, kdo jeho svědectví se drží,
těm, kdo jej celým srdcem hledají.

Sobota 18. března 2023

Ke slovům, která vám udílím, nic nepřidávejte a nic z nich neubírejte, ale zachovávejte přikázání Hospodina, svého Boha, která vám udílím.

Pátek 17. března 2023

A milovat ho celým srdcem, celým rozumem a ze vší síly a milovat svého bližního jako sám sebe – to je nade všechny zápaly a oběti.

Čtvrtek 16. března 2023

Kdo se má rád, snaží se získat rozum,
kdo rozvahy se drží, štěstí dosáhne.

Středa 15. března 2023

Roztrhněte svá srdce,
a ne pláště své,
k Hospodinu, svému Bohu, vraťte se;
je přece milostivý a soucitný,
nesmírně trpělivý, velmi laskavý
a který od zla upouští.

Úterý 14. března 2023

Čas se naplnil – Boží království je blízko. Čiňte pokání a věřte evangeliu!

Pondělí 13. března 2023

Po Hospodinu se ptejte, po jeho síle,
jeho tvář vždycky hledejte.

Neděle 12. března 2023

Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se!

Sobota 11. března 2023

Bděte, stůjte ve víře, buďte stateční, buďte silní.

Pátek 10. března 2023

Zdravý úsudek on pro upřímné chová,
štítem je pro ty, kdo žijí poctivě.

Čtvrtek 9. března 2023

S odhodlanou myslí a ve vší střízlivosti se proto spolehněte na milost, kterou vám přinese zjevení Ježíše Krista.

Středa 8. března 2023

Ať už jsme totiž Židé či Řekové, otroci nebo svobodní, všichni jsme jedním Duchem pokřtěni do téhož těla a jeden Duch se nám všem stal nápojem.

Úterý 7. března 2023

Jen v Bohu má duše odpočívá,
od něj přichází má záchrana.

Pondělí 6. března 2023

Z vašich úst ať nevychází nic zlého; vaše slova ať jsou dobrá, posilující tam, kde je potřeba, a užitečná těm, kdo je uslyší.

Neděle 5. března 2023

Ať je tedy vaše slovo ‚Ano‘ ano a ‚Ne‘ ne. Co je nad to, je od zlého.

Sobota 4. března 2023

Oslavujte Hospodina – je tak dobrý!
Jeho láska trvá navěky!

Pátek 3. března 2023

Ze své vůle nás zplodil slovem pravdy, abychom byli prvotinou jeho stvoření.

Čtvrtek 2. března 2023

My ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme Spasitele – Pána Ježíše Krista.

Středa 1. března 2023

Jedni ve vozy, jiní zas v koně doufají,
nám je nadějí náš Bůh – má jméno Hospodin!

Biblický verš dne

Kdo milují tvůj Zákon, mají hojný mír,
žádné překážky je nesrazí!

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Denní oznámeníE-mailFacebookAndroid-appNa vašem webu

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte