DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Archiv (Únor 2023)

Úterý 28. února 2023

1. Petrův 3:13Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro?

Pondělí 27. února 2023

Lukáš 12:15A řekl jim: „Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má.“

Neděle 26. února 2023

Přísloví 11:4V den prchlivosti neprospěje majetek,
kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.

Sobota 25. února 2023

Římanům 12:11V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu.

Pátek 24. února 2023

Matouš 6:7Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.

Čtvrtek 23. února 2023

Žalm 145:17Hospodin je spravedlivý ve všech svých cestách,
milosrdný ve všech svých skutcích.

Středa 22. února 2023

1. Petrův 2:21K tomu jste přece byli povoláni; vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích.

Úterý 21. února 2023

Filipským 3:14Běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši.

Pondělí 20. února 2023

Přísloví 30:5Všechna Boží řeč je protříbená,
on je štítem těch, kteří se k němu utíkají.

Neděle 19. února 2023

Deuteronomium 13:5Hospodina, svého Boha, budete následovat a jeho se budete bát, budete dbát na jeho přikázání a poslouchat ho, jemu budete sloužit a k němu se přimknete.

Sobota 18. února 2023

Jan 8:12Ježíš k nim opět promluvil a řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“

Pátek 17. února 2023

Žalm 116:1-2Hospodina miluji; on slyší můj hlas,
moje prosby, sklonil ke mně ucho.
Po všechny své dny chci k němu volat.

Čtvrtek 16. února 2023

Kazatel 7:14V den dobrý užívej dobra
a v den zlý si uvědom,
že ten i onen učinil Bůh proto,
aby se člověk nedozvěděl, co bude po něm.

Středa 15. února 2023

Jan 13:16Amen, amen, pravím vám, sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal.

Úterý 14. února 2023

Izajáš 54:10I kdyby ustoupily hory
a pohnuly se pahorky,
moje milosrdenství od tebe neodstoupí
a smlouva mého pokoje se nepohne,
praví Hospodin, tvůj slitovník.

Pondělí 13. února 2023

Koloským 1:27Bůh jim chtěl dát poznat, jak bohatá je sláva jeho tajemství mezi pohany: Je to Kristus mezi vámi, v něm máte naději na Boží slávu.

Neděle 12. února 2023

1. Janův 4:13Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha.

Sobota 11. února 2023

Izajáš 1:17Učte se činit dobro.
Hledejte právo,
zakročte proti násilníku,
dopomozte k právu sirotkovi,
ujímejte se pře vdovy.

Pátek 10. února 2023

Jan 14:6Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“

Čtvrtek 9. února 2023

Efezským 5:9Žijte proto jako děti světla – ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda.

Středa 8. února 2023

Žalm 32:8Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš,
budu ti radit, spočine na tobě mé oko.

Úterý 7. února 2023

Jakubův 1:22Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači – to byste klamali sami sebe!

Pondělí 6. února 2023

Lukáš 6:37Nesuďte, a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi; odpouštějte, a bude vám odpuštěno.

Neděle 5. února 2023

Izajáš 46:4Já sám až do vašeho stáří,
až do šedin vás budu nosit.
Já jsem vás učinil a já vás ponesu,
budu vás nosit a zachráním.

Sobota 4. února 2023

Římanům 14:3Ten, kdo jí všecko, nechť nezlehčuje toho, kdo nejí, a kdo nejí, nechť neodsuzuje toho, kdo jí; vždyť Bůh jej přijal za svého.

Pátek 3. února 2023

Římanům 8:19Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů.

Čtvrtek 2. února 2023

Žalm 63:4-5Tvé milosrdenství je lepší než život,
mé rty tě chválí zpěvem.
Proto ti dobrořečím po celý život,
v tvém jménu pozvedám dlaně.

Středa 1. února 2023

1. Petrův 3:9Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání.

Biblický verš dne

Přijměte také ‚přilbu spasení‘ a ‚meč Ducha, jímž je slovo Boží‘.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Denní oznámeníE-mailFacebookAndroid-appNa vašem webu

Náhodný Biblický verš

Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte