DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Archiv (Leden 2023)

Úterý 31. ledna 2023

1. Janův 2:17A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.

Pondělí 30. ledna 2023

Kazatel 4:9Lépe dvěma než jednomu,
mají dobrou mzdu ze svého pachtění.

Neděle 29. ledna 2023

Římanům 6:22Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky Božími, máte z toho užitek, totiž posvěcení, a čeká vás život věčný.

Sobota 28. ledna 2023

Římanům 12:9Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému.

Pátek 27. ledna 2023

Žalm 147:3Uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci,
jejich rány obvazuje.

Čtvrtek 26. ledna 2023

2. Korintským 9:7Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť ‚radostného dárce miluje Bůh‘.

Středa 25. ledna 2023

Koloským 3:23-24Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu, s vědomím, že jako odměnu dostanete podíl na jeho království. Váš Pán je Kristus, jemu sloužíte.

Úterý 24. ledna 2023

Izajáš 43:2Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou,
půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud,
půjdeš-li ohněm, nespálíš se,
plamen tě nepopálí.

Pondělí 23. ledna 2023

Římanům 12:4-5Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy.

Neděle 22. ledna 2023

1. Korintským 6:19-20Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě! Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.

Sobota 21. ledna 2023

Žalm 59:17Já však budu zpívat o tvé síle,
nad tvým milosrdenstvím hned zrána budu plesat.
Vždyť ses mi stal nedobytným hradem,
útočištěm v den soužení mého.

Pátek 20. ledna 2023

Matouš 16:25Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.

Čtvrtek 19. ledna 2023

Kazatel 11:10Hoře si ze srdce vykliď
a drž si od těla zlo,
vždyť mládí a úsvit jsou pomíjivé.

Středa 18. ledna 2023

Matouš 5:8Blaze těm, kdo mají čisté srdce,
neboť oni uzří Boha.

Úterý 17. ledna 2023

Lukáš 12:6-7Což neprodávají pět vrabců za dva haléře? A přece ani jeden z nich není zapomenut před Bohem. Ano i vlasy na vaší hlavě jsou všecky spočteny. Nebojte se, máte větší cenu než mnoho vrabců.

Pondělí 16. ledna 2023

Římanům 15:4Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději.

Neděle 15. ledna 2023

Žalm 34:2Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase,
z úst mi bude znít vždy jeho chvála.

Sobota 14. ledna 2023

Filipským 4:20Našemu Bohu a Otci sláva na věky věků. Amen.

Pátek 13. ledna 2023

Jakubův 4:2Chcete mít, ale nemáte. Ubíjíte a nevražíte, ale ničeho nemůžete dosáhnout. Sváříte se a bojujete – a nic nemáte, protože neprosíte.

Čtvrtek 12. ledna 2023

Přísloví 10:32Rty spravedlivého vědí, v čem má Bůh zalíbení,
kdežto ústa svévolníků znají jen proradnost.

Středa 11. ledna 2023

1. Korintským 15:21A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i zmrtvýchvstání.

Úterý 10. ledna 2023

Jan 1:5To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.

Pondělí 9. ledna 2023

Žalm 34:23Hospodin vykoupí duše svých služebníků,
nikdo z těch, kteří se k němu utíkají, vinu neponese.

Neděle 8. ledna 2023

Jan 15:26Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví.

Sobota 7. ledna 2023

Filipským 2:11A k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával:
Ježíš Kristus jest Pán.

Pátek 6. ledna 2023

Jób 23:12Od příkazů jeho rtů jsem neodstoupil,
řeči jeho úst jsem střežil víc než vlastní cíle.

Čtvrtek 5. ledna 2023

Jan 3:5Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího.“

Středa 4. ledna 2023

Galatským 5:4Odloučili jste se od Krista vy všichni, kteří chcete dojít ospravedlnění na základě zákona, pozbyli jste milosti.

Úterý 3. ledna 2023

Žalm 103:1Dobrořeč, má duše, Hospodinu,
celé nitro mé, jeho svatému jménu!

Pondělí 2. ledna 2023

Micheáš 7:7Ale já budu vyhlížet k Hospodinu,
čekat na Boha, který mě spasí.
Můj Bůh mě vyslyší.

Neděle 1. ledna 2023

Skutky 17:30Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit, a nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoliv, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu.

Biblický verš dne

Všimněte si havranů: nesejí, nežnou, nemají komory ani stodoly, a přece je Bůh živí. Oč větší cenu máte vy než ptáci!

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Denní oznámeníE-mailFacebookAndroid-appNa vašem webu

Náhodný Biblický verš

Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘, neboť mu na vás záleží.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte