DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma bezpečí

«Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého. 2. Tesalonickým 3:3»
Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého.Treu ist aber der Herr, der euch stärken und vor dem Bösen bewahren wird.
Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach?Der HERR ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der HERR ist meines Lebens Zuflucht, vor wem sollte ich erschrecken?
Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Říkám o Hospodinu: „Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.“Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum HERRN: Meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn!
Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.Gott ist uns Zuflucht und Stärke, als Beistand in Nöten reichlich gefunden.
Tys má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. -Sela-Du bist ein Bergungsort für mich; vor Bedrängnis behütest du mich; du umgibst mich mit Rettungsjubel.
Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet.In Frieden will ich mich hinlegen und gleich schlafen; denn du, HERR, allein lässt mich in Sicherheit wohnen.
Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají.Gut ist der HERR. Er ist eine Bergfestung am Tag der Bedrängnis; und er kennt die, die sich bei ihm bergen.
Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil.Wirf auf den HERRN deine Last, und er wird dich erhalten; er wird für ewig nicht zulassen, dass der Gerechte wankt.
Chytrý vidí nebezpečí a skryje se, prostoduší jdou dál a doplatí na to.Der Kluge sieht das Unglück und verbirgt sich; die Einfältigen gehen weiter und müssen büßen.
Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.Mit seinen Schwingen deckt er dich, und du birgst dich unter seinen Flügeln. Schild und Schutzwehr ist seine Treue.
Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.Bewährten Sinn bewahrst du in Frieden, in Frieden, weil er auf dich vertraut.
Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého.Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen.
Hospodin za mě dokončí zápas. Hospodine, tvoje milosrdenství je věčné, neopouštěj dílo vlastních rukou!Der HERR wird es für mich vollenden. HERR, deine Gnade währt ewig. Gib die Werke deiner Hände nicht auf!
Kdo žije bezúhonně, žije bezpečně, kdežto kdo chodí křivolakými cestami, bude odhalen.Wer in Lauterkeit lebt, lebt sicher, wer aber krumme Wege wählt, muss schwitzen.
Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví.Also lasst uns nun nicht schlafen wie die Übrigen, sondern wachen und nüchtern sein!
Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka.Es ist besser, sich bei dem HERRN zu bergen, als sich auf Menschen zu verlassen.
Občerstvím duši znavenou a každou duši tesknící ukojím.Denn ich habe die erschöpfte Seele reichlich getränkt und jede schmachtende Seele gefüllt.
Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak do hradu.Ein fester Turm ist der Name des HERRN; zu ihm läuft der Gerechte und ist in Sicherheit.
Jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nikdy nic neotřese.Nur er ist mein Fels und meine Rettung, meine Festung; ich werde kaum wanken.
Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost.Vertraue auf den HERRN und tue Gutes; wohne im Land und hüte Treue.
Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem, v dobách soužení je hradem nedobytným.Dann ist der HERR dem Unterdrückten eine Festung, eine Festung in Zeiten der Bedrängnis.
Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.Unterwerft euch nun Gott! Widersteht aber dem Teufel! Und er wird von euch fliehen.
Ustavuji s vámi svou smlouvu. Už nebude vyhlazeno všechno tvorstvo vodami potopy a nedojde již k potopě, která by zahladila zemi.Ich richte meinen Bund mit euch auf, dass nie mehr alles Fleisch ausgerottet werden soll durch das Wasser der Flut, und nie mehr soll es eine Flut geben, die Erde zu vernichten.
Prozpěvujte Bohu, pějte žalmy jeho jménu, upravujte cestu tomu, který jede pustinami. Hospodin je jeho jméno, jásotem ho oslavujte. Otec sirotků, obhájce vdov je Bůh v obydlí svém svatém.Singt Gott, spielt seinem Namen! Macht Bahn dem, der einherfährt durch die Wüsten. Jah ist sein Name, und jubelt vor ihm! Ein Vater der Waisen und ein Richter der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung.
Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdráv, spas mě a budu spasen, neboť ty jsi můj chvalozpěv.Heile mich, HERR, so werde ich geheilt! Rette mich, so werde ich gerettet! Denn du bist mein Ruhm.

Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt!
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!