DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma bezpečí

«Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého. 2. Tesalonickým 3:3»
Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého.But the Lord is faithful. He will establish you and guard you against the evil one.
Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach?The Lord is my light and my salvation; whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life; of whom shall I be afraid?
Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Říkám o Hospodinu: „Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.“He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, “My refuge and my fortress, my God, in whom I trust.”
Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
Tys má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. -Sela-You are a hiding place for me; you preserve me from trouble; you surround me with shouts of deliverance. Selah
Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet.In peace I will both lie down and sleep; for you alone, O Lord, make me dwell in safety.
Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají.The Lord is good, a stronghold in the day of trouble; he knows those who take refuge in him.
Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil.Cast your burden on the Lord, and he will sustain you; he will never permit the righteous to be moved.
Chytrý vidí nebezpečí a skryje se, prostoduší jdou dál a doplatí na to.The prudent sees danger and hides himself, but the simple go on and suffer for it.
Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.He will cover you with his pinions, and under his wings you will find refuge; his faithfulness is a shield and buckler.
Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.You keep him in perfect peace whose mind is stayed on you, because he trusts in you.
Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého.I do not ask that you take them out of the world, but that you keep them from the evil one.
Hospodin za mě dokončí zápas. Hospodine, tvoje milosrdenství je věčné, neopouštěj dílo vlastních rukou!The Lord will fulfill his purpose for me; your steadfast love, O Lord, endures forever. Do not forsake the work of your hands.
Kdo žije bezúhonně, žije bezpečně, kdežto kdo chodí křivolakými cestami, bude odhalen.Whoever walks in integrity walks securely, but he who makes his ways crooked will be found out.
Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví.So then let us not sleep, as others do, but let us keep awake and be sober.
Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka.It is better to take refuge in the Lord than to trust in man.
Občerstvím duši znavenou a každou duši tesknící ukojím.For I will satisfy the weary soul, and every languishing soul I will replenish.
Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak do hradu.The name of the Lord is a strong tower; the righteous man runs into it and is safe.
Jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nikdy nic neotřese.He alone is my rock and my salvation, my fortress; I shall not be greatly shaken.
Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost.Trust in the Lord, and do good; dwell in the land and befriend faithfulness.
Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem, v dobách soužení je hradem nedobytným.The Lord is a stronghold for the oppressed, a stronghold in times of trouble.
Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you.
Ustavuji s vámi svou smlouvu. Už nebude vyhlazeno všechno tvorstvo vodami potopy a nedojde již k potopě, která by zahladila zemi.I establish my covenant with you, that never again shall all flesh be cut off by the waters of the flood, and never again shall there be a flood to destroy the earth.
Prozpěvujte Bohu, pějte žalmy jeho jménu, upravujte cestu tomu, který jede pustinami. Hospodin je jeho jméno, jásotem ho oslavujte. Otec sirotků, obhájce vdov je Bůh v obydlí svém svatém.Sing to God, sing praises to his name; lift up a song to him who rides through the deserts; his name is the Lord; exult before him! Father of the fatherless and protector of widows is God in his holy habitation.
Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdráv, spas mě a budu spasen, neboť ty jsi můj chvalozpěv.Heal me, O Lord, and I shall be healed; save me, and I shall be saved, for you are my praise.

Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.Therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!