DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma bezpečí

«Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého. 2. Tesalonickým 3:3»
Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého.But the Lord is faithful, and he will strengthen you and protect you from the evil one.
Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach?The Lord is my light and my salvation— whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life— of whom shall I be afraid?
Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Říkám o Hospodinu: „Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.“Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, “He is my refuge and my fortress, my God, in whom I trust.”
Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble.
Tys má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. -Sela-You are my hiding place; you will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance.
Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet.In peace I will lie down and sleep, for you alone, Lord, make me dwell in safety.
Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají.The Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in him.
Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil.Cast your cares on the Lord and he will sustain you; he will never let the righteous be shaken.
Chytrý vidí nebezpečí a skryje se, prostoduší jdou dál a doplatí na to.The prudent see danger and take refuge, but the simple keep going and pay the penalty.
Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.He will cover you with his feathers, and under his wings you will find refuge; his faithfulness will be your shield and rampart.
Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast, because they trust in you.
Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého.My prayer is not that you take them out of the world but that you protect them from the evil one.
Hospodin za mě dokončí zápas. Hospodine, tvoje milosrdenství je věčné, neopouštěj dílo vlastních rukou!The Lord will vindicate me; your love, Lord, endures forever— do not abandon the works of your hands.
Kdo žije bezúhonně, žije bezpečně, kdežto kdo chodí křivolakými cestami, bude odhalen.Whoever walks in integrity walks securely, but whoever takes crooked paths will be found out.
Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví.So then, let us not be like others, who are asleep, but let us be awake and sober.
Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka.It is better to take refuge in the Lord than to trust in humans.
Občerstvím duši znavenou a každou duši tesknící ukojím.I will refresh the weary and satisfy the faint.
Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak do hradu.The name of the Lord is a fortified tower; the righteous run to it and are safe.
Jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nikdy nic neotřese.Truly he is my rock and my salvation; he is my fortress, I will never be shaken.
Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost.Trust in the Lord and do good; dwell in the land and enjoy safe pasture.
Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.Submit yourselves, then, to God. Resist the devil, and he will flee from you.
Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem, v dobách soužení je hradem nedobytným.The Lord is a refuge for the oppressed, a stronghold in times of trouble.
Ustavuji s vámi svou smlouvu. Už nebude vyhlazeno všechno tvorstvo vodami potopy a nedojde již k potopě, která by zahladila zemi.I establish my covenant with you: Never again will all life be destroyed by the waters of a flood; never again will there be a flood to destroy the earth.
Prozpěvujte Bohu, pějte žalmy jeho jménu, upravujte cestu tomu, který jede pustinami. Hospodin je jeho jméno, jásotem ho oslavujte. Otec sirotků, obhájce vdov je Bůh v obydlí svém svatém.Sing to God, sing in praise of his name, extol him who rides on the clouds; rejoice before him—his name is the Lord. A father to the fatherless, a defender of widows, is God in his holy dwelling.
Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdráv, spas mě a budu spasen, neboť ty jsi můj chvalozpěv.Heal me, Lord, and I will be healed; save me and I will be saved, for you are the one I praise.

Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.Therefore put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.“

Náhodný Biblický verš

Bože, tys Bůh můj!
Hledám tě za úsvitu,
má duše po tobě žízní.
Mé tělo touhou po tobě hyne
ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi.
Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.“

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!