DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma děti

«A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš… Deuteronomium 6:6-7»
A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat.And these words that I command you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise.
Ježíš však řekl: „Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království nebeské.“But Jesus said, “Let the little children come to me and do not hinder them, for to such belongs the kingdom of heaven.”
Zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne.Train up a child in the way he should go; even when he is old he will not depart from it.
Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života? I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu. Hle, vyryl jsem si tě do dlaní, tvé hradby mám před sebou stále.Can a woman forget her nursing child, that she should have no compassion on the son of her womb? Even these may forget, yet I will not forget you. Behold, I have engraved you on the palms of my hands; your walls are continually before me.
Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli.For the moment all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it.
Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána.Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord.
Korunou starců jsou vnuci, ozdobou synů otcové.Grandchildren are the crown of the aged, and the glory of children is their fathers.
Děti, varujte se modlářství.Little children, keep yourselves from idols.
Jako milované děti následujte Božího příkladu.Therefore be imitators of God, as beloved children.
Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God.
Oni mu řekli: „Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě.“And they said, “Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household.”
Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši. Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli.For in Christ Jesus you are all sons of God, through faith. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ.
Pošetilec znevažuje otcovské kárání, kdežto kdo na domluvy dbá, jedná chytře.A fool despises his father's instruction, but whoever heeds reproof is prudent.
Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.For all who are led by the Spirit of God are sons of God.
Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha.See what kind of love the Father has given to us, that we should be called children of God; and so we are. The reason why the world does not know us is that it did not know him.
Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě.I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth.
Kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící.But if anyone does not provide for his relatives, and especially for members of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever.
Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.But to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God.
Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů.For the creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God.
Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče!For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the Spirit of adoption as sons, by whom we cry, “Abba! Father!”
Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest. Každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý, tak jako on je čistý.Beloved, we are God's children now, and what we will be has not yet appeared; but we know that when he appears we shall be like him, because we shall see him as he is. And everyone who thus hopes in him purifies himself as he is pure.
Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti.The Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God.
Dbej na jeho nařízení a příkazy, které ti dnes udílím, aby se vedlo dobře tobě i tvým synům po tobě a abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti pro všechny dny dává Hospodin, tvůj Bůh.Therefore you shall keep his statutes and his commandments, which I command you today, that it may go well with you and with your children after you, and that you may prolong your days in the land that the Lord your God is giving you for all time.
Kéž mají stále takové srdce, aby se mě báli po všechny dny a dbali na všechny mé příkazy, aby se jim i jejich synům vždycky vedlo dobře.Oh that they had such a heart as this always, to fear me and to keep all my commandments, that it might go well with them and with their descendants forever!

Biblický verš dne

Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!