DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma děti

«A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš… Deuteronomium 6:6-7»
A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat.And these words, which I command thee this day, shall be in thine heart: And thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up.
Ježíš však řekl: „Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království nebeské.“But Jesus said, Suffer little children, and forbid them not, to come unto me: for of such is the kingdom of heaven.
Zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne.Train up a child in the way he should go: and when he is old, he will not depart from it.
Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života? I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu. Hle, vyryl jsem si tě do dlaní, tvé hradby mám před sebou stále.Can a woman forget her sucking child, that she should not have compassion on the son of her womb? yea, they may forget, yet will I not forget thee. Behold, I have graven thee upon the palms of my hands; thy walls are continually before me.
Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli.Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous: nevertheless afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby.
Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána.And, ye fathers, provoke not your children to wrath: but bring them up in the nurture and admonition of the Lord.
Korunou starců jsou vnuci, ozdobou synů otcové.Children's children are the crown of old men; and the glory of children are their fathers.
Děti, varujte se modlářství.Little children, keep yourselves from idols. Amen.
Jako milované děti následujte Božího příkladu.Be ye therefore followers of God, as dear children.
Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God.
Oni mu řekli: „Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě.“And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house.
Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši. Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli.For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ.
Pošetilec znevažuje otcovské kárání, kdežto kdo na domluvy dbá, jedná chytře.A fool despiseth his father's instruction: but he that regardeth reproof is prudent.
Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God.
Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha.Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God: therefore the world knoweth us not, because it knew him not.
Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě.I have no greater joy than to hear that my children walk in truth.
Kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící.But if any provide not for his own, and specially for those of his own house, he hath denied the faith, and is worse than an infidel.
Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name.
Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů.For the earnest expectation of the creature waiteth for the manifestation of the sons of God.
Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest. Každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý, tak jako on je čistý.Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be: but we know that, when he shall appear, we shall be like him; for we shall see him as he is. And every man that hath this hope in him purifieth himself, even as he is pure.
Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče!For ye have not received the spirit of bondage again to fear; but ye have received the Spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father.
Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti.The Spirit itself beareth witness with our spirit, that we are the children of God.
Dbej na jeho nařízení a příkazy, které ti dnes udílím, aby se vedlo dobře tobě i tvým synům po tobě a abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti pro všechny dny dává Hospodin, tvůj Bůh.Thou shalt keep therefore his statutes, and his commandments, which I command thee this day, that it may go well with thee, and with thy children after thee, and that thou mayest prolong thy days upon the earth, which the Lord thy God giveth thee, for ever.
Kéž mají stále takové srdce, aby se mě báli po všechny dny a dbali na všechny mé příkazy, aby se jim i jejich synům vždycky vedlo dobře.O that there were such an heart in them, that they would fear me, and keep all my commandments always, that it might be well with them, and with their children for ever!

Biblický verš dne

Vždyť je-li zde tato ochota, pak je dar před Bohem cenný podle toho, co kdo má, ne podle toho, co nemá.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!