DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma hledání

«Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Jeremjáš 29:13»
Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.Mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il cuore.
Hospodin bude s vámi, když vy budete s ním. Budete-li se dotazovat na jeho slovo, dá se vám nalézt. Jestliže ho opustíte, opustí vás.Il Signore sarà con voi, se voi sarete con lui; se lo ricercherete, si lascerà trovare da voi, ma se lo abbandonerete, vi abbandonerà.
Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.Cercate il Signore e la sua forza, ricercate sempre il suo volto.
Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi.O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne, come terra deserta, arida, senz'acqua.
Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto.
Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.Cerca la gioia del Signore, esaudirà i desideri del tuo cuore.
Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi, vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal.Ho cercato il Signore e mi ha risposto e da ogni timore mi ha liberato.
V tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli, neopouštíš, Hospodine.Confidino in te quanti conoscono il tuo nome, perché non abbandoni chi ti cerca, Signore.
Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko.Cercate il Signore, mentre si fa trovare, invocatelo, mentre è vicino.
Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.Cercate il Signore e la sua potenza, cercate sempre il suo volto.
Toto praví Hospodin domu izraelskému: Dotazujte se mne a budete žít!Poiché così dice il Signore alla casa d'Israele: Cercate me e vivrete!
Dal jsem odpověď těm, kdo se neptali, dal jsem se nalézt těm, kdo mě nehledali. Řekl jsem: „Hle, tady jsem, jsem tady,“ pronárodu, který nevzýval mé jméno.Mi feci ricercare da chi non mi interrogava, mi feci trovare da chi non mi cercava. Dissi: «Eccomi, eccomi» a gente che non invocava il mio nome.
Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.Il Figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto.
Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví, těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem.Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore.
I lvíčata strádají a hladovějí, ale nic dobrého nechybí těm, kdo se dotazují Hospodina.I ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla.
Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mně, ať sedím nebo vstanu, zdálky je ti jasné, co chci dělat.Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri.
Hledejte dobro a ne zlo a budete žít, a tak Hospodin, Bůh zástupů, bude s vámi, jak říkáte.Cercate il bene e non il male, se volete vivere, e così il Signore, Dio degli eserciti, sia con voi, come voi dite.
Kdo našel ženu, našel dobro a došel u Hospodina zalíbení.Chi ha trovato una moglie ha trovato una fortuna, ha ottenuto il favore del Signore.
A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.Per il resto, attingete forza nel Signore e nel vigore della sua potenza.
Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.Senza la fede però è impossibile essergli graditi; chi infatti s'accosta a Dio deve credere che egli esiste e che egli ricompensa coloro che lo cercano.
Právě tak poznávej moudrost pro svou duši. Když ji najdeš, máš budoucnost, tvá naděje nebude zmařena.Sappi che tale è la sapienza per te: se l'acquisti, avrai un avvenire e la tua speranza non sarà stroncata.
Volně budu chodit, na tvá ustanovení se dotazuji.Sarò sicuro nel mio cammino, perché ho ricercato i tuoi voleri.

Biblický verš dne

Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!