DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma hledání

«Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Jeremjáš 29:13»
Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore.
Hospodin bude s vámi, když vy budete s ním. Budete-li se dotazovat na jeho slovo, dá se vám nalézt. Jestliže ho opustíte, opustí vás.Il Signore è con voi, quando voi siete con lui; se lo cercate, egli si farà trovare da voi, ma se lo abbandonate, egli vi abbandonerà.
Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.Cercate il Signore e la sua forza, cercate sempre il suo volto!
Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi.O Dio, tu sei il mio Dio, io ti cerco dall’alba; di te è assetata l’anima mia, a te anela il mio corpo languente in arida terra, senz’acqua.
Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto.
Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.Trova la tua gioia nel Signore ed egli appagherà i desideri del tuo cuore.
Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi, vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal.Ho cercato il Signore, ed egli m’ha risposto; m’ha liberato da tutto ciò che m’incuteva terrore.
V tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli, neopouštíš, Hospodine.Quelli che conoscono il tuo nome confideranno in te, perché, o Signore, tu non abbandoni quelli che ti cercano.
Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko.Cercate il Signore mentre lo si può trovare; invocatelo mentre è vicino.
Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.Cercate il Signore e la sua forza, cercate sempre il suo volto!
Toto praví Hospodin domu izraelskému: Dotazujte se mne a budete žít!Perché così dice il Signore alla casa d’Israele: «Cercatemi e vivrete.»
Dal jsem odpověď těm, kdo se neptali, dal jsem se nalézt těm, kdo mě nehledali. Řekl jsem: „Hle, tady jsem, jsem tady,“ pronárodu, který nevzýval mé jméno.Io sono stato ricercato da quelli che prima non chiedevano di me, sono stato trovato da quelli che prima non mi cercavano; ho detto: “Eccomi, eccomi” a una nazione che non portava il mio nome.
Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.Perché il Figlio dell’uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto.
Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví, těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem.Beati quelli che osservano i suoi insegnamenti, che lo cercano con tutto il cuore.
I lvíčata strádají a hladovějí, ale nic dobrého nechybí těm, kdo se dotazují Hospodina.I leoncelli soffrono penuria e fame, ma nessun bene manca a quelli che cercano il Signore.
Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mně, ať sedím nebo vstanu, zdálky je ti jasné, co chci dělat.Signore, tu mi hai esaminato e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo, tu comprendi da lontano il mio pensiero.
Hledejte dobro a ne zlo a budete žít, a tak Hospodin, Bůh zástupů, bude s vámi, jak říkáte.Cercate il bene e non il male, affinché viviate, e il Signore, Dio degli eserciti, sia con voi, come dite.
Kdo našel ženu, našel dobro a došel u Hospodina zalíbení.Chi ha trovato moglie ha trovato un bene e ha ottenuto un favore dal Signore.
A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza.
Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.Ora senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che egli è, e che ricompensa tutti quelli che lo cercano.
Právě tak poznávej moudrost pro svou duši. Když ji najdeš, máš budoucnost, tvá naděje nebude zmařena.Così conosci la saggezza per il tuo bene! Se la trovi, c’è un avvenire, e la tua speranza non sarà delusa.
Volně budu chodit, na tvá ustanovení se dotazuji.Sicuro proseguirò nella mia strada, perché ricerco i tuoi precetti.

Biblický verš dne

A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!