DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma Ježíš

«Jesus looked at them and said, “With man this is impossible, but… Mark 10:27»
Ježíš se na ně podíval a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. U Boha je možné všechno.“Jesus looked at them and said, “With man this is impossible, but not with God; all things are possible with God.”
Nespouštějme oči z Ježíše, původce a završitele naší víry, který pro radost, ležící před ním, nedbal na hanbu, podstoupil kříž a usedl po pravici Božího trůnu.Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God.
„Neřekl jsem ti, že když budeš věřit, uvidíš Boží slávu?“ odpověděl jí Ježíš.Then Jesus said, “Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God?”
Kdokoli vyznává, že Ježíš je Syn Boží, v tom přebývá Bůh a on v Bohu.If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them and they in God.
Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš.In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus.
Já jim dávám věčný život a nezahynou navěky a z mé ruky je nikdo nevyrve. Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všechny a nikdo je nemůže vyrvat z ruky mého Otce. Já a Otec jsme jedno.I give them eternal life, and they shall never perish; no one will snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all; no one can snatch them out of my Father’s hand. I and the Father are one.
On však byl proboden naším proviněním, našimi vinami trýzněn byl; pro naše blaho snášel potrestání – byli jsme uzdraveni jeho ranami!But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities; the punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed.
V nikom jiném není spása – na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni!Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved.
Neboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.For where two or three gather in my name, there am I with them.
V tom se projevila Boží láska k nám, že svého Syna, toho jednorozeného, poslal Bůh na svět, abychom skrze něj získali život.This is how God showed his love among us: He sent his one and only Son into the world that we might live through him.
„Co je u lidí nemožné, je možné u Boha,“ odpověděl jim.Jesus replied, “What is impossible with man is possible with God.”
Ale díky Bohu, který nám dává vítězství v našem Pánu Ježíši Kristu!But thanks be to God! He gives us the victory through our Lord Jesus Christ.
Toto je mé přikázání: Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás.My command is this: Love each other as I have loved you.
Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden.Whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me.
Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.If you declare with your mouth, “Jesus is Lord,” and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.
Můj Bůh pak podle svého bohatství slavně naplní i každou vaši potřebu v Kristu Ježíši.And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus.
Milost Pána Ježíše Krista s vaším duchem.The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit.
Zasvěťte svá srdce Pánu Kristu a buďte připraveni podat odpověď každému, kdo se vás zeptá na důvod vaší naděje.But in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect.
A žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť příjemně vonící Bohu.And walk in the way of love, just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God.
Milost Pána Ježíše se všemi.The grace of the Lord Jesus be with God’s people. Amen.
Jsme přece jeho dílo! Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali.For we are God’s handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do.
Bolesti, jež nesl, však byly naše, naše utrpení vzal na sebe! My jsme se ale domnívali, že je od Boha trestán, bit a pokořen.Surely he took up our pain and bore our suffering, yet we considered him punished by God, stricken by him, and afflicted.
Ve vašich srdcích ať vládne Kristův pokoj – právě k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte vděční.Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace. And be thankful.
Amen, amen, říkám vám: Kdo přijímá mého posla, přijímá mě; a kdo přijímá mě, přijímá Toho, který mě poslal.Very truly I tell you, whoever accepts anyone I send accepts me; and whoever accepts me accepts the one who sent me.
Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš.For there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus.

Jako máme v jednom těle mnoho údů, ale všechny údy nemají stejný úkol, tak i nás je mnoho, ale v Kristu jsme jedno tělo a jako jednotlivé údy patříme k sobě navzájem.For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all the others.
Předešlý12...8Následující

Biblický verš dne

A když víme, že nás slyší, kdykoli o něco prosíme, pak víme, že to, oč jsme jej prosili, dostáváme.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!