DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma peníze

«Jmění snadno nabyté se zmenšuje, kdežto kdo shromažďuje vlastní prací, tomu přibývá. Přísloví 13:11»
Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал: «не оставлю тебя и не покину тебя».
Jmění snadno nabyté se zmenšuje, kdežto kdo shromažďuje vlastní prací, tomu přibývá.Богатство от суетности истощается, а собирающий трудами умножает его.
Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do zkázy a záhuby.А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу.
Neštvi se za bohatstvím, z vlastního rozumu toho zanech.Не заботься о том, чтобы нажить богатство; оставь такие мысли твои.
Hospodinovo požehnání obohacuje a trápení s sebou nepřináší.Благословение Господне — оно обогащает и печали с собою не приносит.
Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí, kdo miluje hojnost, nemá nikdy dosti. Také to je pomíjivost.Кто любит серебро, тот не насытится серебром, и кто любит богатство, тому нет пользы от того. И это — суета!
Cti Hospodina ze svého majetku i prvotinami z celé své úrody!Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих.
Je lépe mít málo a bát se Hospodina, než mít velký poklad a s ním neklid.Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище, и при нем тревога.
A řekl jim: „Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má.“При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения.
Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.
Dávejte každému, co jste povinni: daň, komu daň; clo, komu clo; úctu, komu úctu; čest, komu čest.Итак отдавайте всякому должное: кому по́дать, по́дать; кому оброк, оброк; кому страх, страх; кому честь, честь.
Získat moudrost je lepší než ryzí zlato a získat rozumnost je výbornější než stříbro.Приобретение мудрости гораздо лучше золота, и приобретение разума предпочтительнее отборного серебра.
Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе.
Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme.Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живаго, дающего нам всё обильно для наслаждения.
Jeho pán mu odpověděl: ‚Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.‘Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего.
Vzdal ode mne šálení a lživé slovo, nedávej mi chudobu ani bohatství! Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby.Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом.
Na člověku se žádá, aby byl milosrdný; chudák je na tom lépe než lhář.Радость человеку — благотворительность его, и бедный человек лучше, нежели лживый.
Lepší je to málo, co má spravedlivý, než bohatství mnoha svévolníků, neboť svévolníkům budou přeraženy paže, kdežto spravedlivé Hospodin vždy podepírá.Малое у праведника — лучше богатства многих нечестивых, ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь.
Jen letmo na ně pohlédneš, už není! Vždycky si opatří křídla, jak orel odlétne k nebi.Устремишь глаза твои на него, и — его уже нет; потому что оно сделает себе крылья и, как орел, улетит к небу.
Výborné jméno je nad hojné bohatství, lepší než stříbro a zlato je přízeň.Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота.
Proto také platíte daň. Vládcové jsou v Boží službě, když se drží svých úkolů.Для сего вы и подати платите, ибо они Божии служители, сим самым постоянно занятые.
Neprávem nabyté poklady neprospějí, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.Не доставляют пользы сокровища неправедные, правда же избавляет от смерти.
Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení.Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям.
V den prchlivosti neprospěje majetek, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.Не поможет богатство в день гнева, правда же спасет от смерти.
Pevnou tvrzí je boháčovi jeho majetek, jeví se mu jako nedostupná hradba.Имение богатого — крепкий город его, и как высокая ограда в его воображении.

Veselím se z cesty tvých svědectví více než ze všeho jmění.На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Když vám řeknou: ‚Hle, je na poušti,‘ nevycházejte! ‚Hle, v tajných úkrytech,‘ nevěřte tomu! Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka.

Náhodný Biblický verš

Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko,
neslitovat se nad synem vlastního života?
I kdyby některé zapomněly,
já na tebe nezapomenu. Hle, vyryl jsem si tě do dlaní,
tvé hradby mám před sebou stále.
Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Když vám řeknou: ‚Hle, je na poušti,‘ nevycházejte! ‚Hle, v tajných úkrytech,‘ nevěřte tomu! Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!