DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma pokora

«V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte… Filipským 2:3»
Dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce.Be completely humble and gentle; be patient, bearing with one another in love.
V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe.Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility value others above yourselves.
Za zpupností přichází hanba, kdežto s umírněnými je moudrost.When pride comes, then comes disgrace, but with humility comes wisdom.
Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost.Live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited.
Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.Humble yourselves before the Lord, and he will lift you up.
Pro vás se nehodí vnější ozdoba – splétat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy – nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné: tichý a pokojný duch; to je před Bohem převzácné.Your beauty should not come from outward adornment, such as elaborate hairstyles and the wearing of gold jewelry or fine clothes. Rather, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God’s sight.
Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost.Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience.
Člověka poníží jeho povýšenost, kdežto kdo je poníženého ducha, dojde slávy.Pride brings a person low, but the lowly in spirit gain honor.
Pokoru doprovází bázeň před Hospodinem, bohatství, sláva a život.Humility is the fear of the Lord; its wages are riches and honor and life.
Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.Humble yourselves, therefore, under God’s mighty hand, that he may lift you up in due time.
A můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi.If my people, who are called by my name, will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin and will heal their land.
Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light.
Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže své skutky dobrým způsobem života, v tichosti, kterou dává moudrost.Who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom.
Srdce člověka bývá před pádem zpupné, kdežto slávu předchází pokora.Before a downfall the heart is haughty, but humility comes before honor.
Nakonec pak: Všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní.Finally, all of you, be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate and humble.
Ježíš usedl, zavolal svých Dvanáct a řekl jim: „Kdo chce být první, buď ze všech poslední a služebník všech.“Sitting down, Jesus called the Twelve and said, “Anyone who wants to be first must be the very last, and the servant of all.”
Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic – aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem.God chose the lowly things of this world and the despised things—and the things that are not—to nullify the things that are, so that no one may boast before him.
Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.He has shown you, O mortal, what is good. And what does the Lord require of you? To act justly and to love mercy and to walk humbly with your God.
Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagógách a na ulicích, aby došli slávy u lidí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu.So when you give to the needy, do not announce it with trumpets, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets, to be honored by others. Truly I tell you, they have received their reward in full.
Bázeň před Hospodinem napomíná k moudrosti, slávu předchází pokora.Wisdom’s instruction is to fear the Lord, and humility comes before honor.
Hospodin je dobrotivý, přímý, proto ukazuje hříšným cestu. On pokorné vede cestou práva, on pokorné učí chodit po své cestě.Good and upright is the Lord; therefore he instructs sinners in his ways. He guides the humble in what is right and teaches them his way.
Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší na ty, kdo patří Pánu. Muži, milujte své ženy a nechovejte se k nim drsně.Wives, submit yourselves to your husbands, as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be harsh with them.
A řekl jim: „Kdo přijme takové dítě ve jménu mém, přijímá mne; a kdo přijme mne, přijme toho, který mě poslal. Kdo je nejmenší mezi všemi vámi, ten je veliký.“Then he said to them, “Whoever welcomes this little child in my name welcomes me; and whoever welcomes me welcomes the one who sent me. For it is the one who is least among you all who is the greatest.”
Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým.You, my brothers and sisters, were called to be free. But do not use your freedom to indulge the flesh; rather, serve one another humbly in love.
Našemu Bohu a Otci sláva na věky věků. Amen.To our God and Father be glory for ever and ever. Amen.

On musí růst, já však se menšit.He must become greater; I must become less.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Bůh je naše útočiště, naše síla,
pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.

Náhodný Biblický verš

A já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všecky, a nikdo je nemůže vyrvat z Otcovy ruky. Já a Otec jsme jedno.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!