DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma přátelství

«Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Jan 15:13»
V každičkém čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro doby soužení.Ein Freund liebt zu jeder Zeit, und als Bruder für die Not wird er geboren.
Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde.
Přátelit se s kdekým je ke škodě; kdo však miluje, přilne víc než bratr.Manche Gefährten schlagen sich, aber mancher Freund ist anhänglicher als ein Bruder.
Kdo stojí o lásku, přikrývá přestoupení, ale kdo je přetřásá, rozlučuje důvěrné přátele.Wer Vergehen zudeckt, strebt nach Liebe; wer aber eine Sache immer wieder aufrührt, entzweit Vertraute.
Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně!Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen.
Upadne-li jeden, druh jej zvedne. Běda samotnému, který upadne; pak nemá nikoho, kdo by ho zvedl.Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten auf. Wehe aber dem Einzelnen, der fällt, ohne dass ein Zweiter da ist, ihn aufzurichten!
Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná.Geliebte, lasst uns einander lieben! Denn die Liebe ist aus Gott; und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott.
Přepadnou-li jednoho, postaví se proti nim oba. A nit trojitá se teprv nepřetrhne!Und wenn einer den Einzelnen überwältigt, so werden doch die zwei ihm widerstehen; und eine dreifache Schnur wird nicht so schnell zerrissen.
Proradný člověk vyvolává sváry a klevetník rozlučuje důvěrné přátele.Ein Mann der Falschheit lässt dem Zank freien Lauf, und ein Verleumder entzweit Vertraute.
Kdo své milosrdenství bližnímu odepírá, ten opouští bázeň Všemocného.Wer seinem Freund die Treue versagt, der verlässt die Furcht des Allmächtigen.
A tak máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra.Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass, wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll.
Železo se ostří železem a jeden ostří tvář druhého.Eisen wird durch Eisen geschärft, und ein Mann schärft das Angesicht seines Nächsten.
Lépe dvěma než jednomu, mají dobrou mzdu ze svého pachtění.Zwei sind besser daran als ein Einzelner, weil sie einen guten Lohn für ihre Mühe haben.
Neklamte se: ‚špatná společnost kazí dobré mravy.‘Irrt euch nicht: Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten.
Svého přítele a přítele svého otce neopouštěj, ale v den svých běd nechoď ani do domu vlastního bratra. Lepší je blízký soused než vzdálený bratr.Deinen Freund und deines Vaters Freund lass nicht fahren und geh nicht in deines Bruders Haus am Tag deiner Not! Besser ein naher Nachbar als ein ferner Bruder.
Proradná stvoření! Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes.
Toužím vás spatřit, abych se s vámi sdílel o některý duchovní dar a tak vás posílil, to jest abychom se spolu navzájem povzbudili vírou jak vaší, tak mou.Denn mich verlangt sehr, euch zu sehen, damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe abgebe, um euch zu stärken, das heißt aber, um bei euch mitgetröstet zu werden, ein jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist, sowohl euren als meinen.
Cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe.Ehre den Vater und die Mutter; und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst!
Bůh, jenž osamělé usazuje v domě, vyvádí vězně k šťastnému životu; odbojníci však zůstanou ve vyprahlé zemi.Gott ist es, der Einsame zu Hause wohnen lässt, Gefangene hinausführt ins Glück; Widerspenstige jedoch bleiben in der Dürre.

Biblický verš dne

Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!