DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma rodina

«И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце… Второзаконие 6:6-7»
Ať tato slova, která ti dnes svěřuji, zůstanou ve tvém srdci. Vštěpuj je svým synům a mluv o nich, ať sedíš doma nebo jdeš po cestě, ať uléháš anebo vstáváš.И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем и в душе твоей; и внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая.
Odpověděli: „Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i tvůj dům!“Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой.
Bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista vás prosím, abyste všichni spolu souhlasili a namísto vzájemných roztržek byli spojeni jednou myslí a jedním záměrem.Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях.
Opatruj, synu, otcova přikázání, od matčiných pokynů se nevzdaluj.Сын мой! храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей.
Kdo říká „Miluji Boha“ a přitom nenávidí bratra, je lhář. Když někdo nemiluje bratra, kterého vidí, nemůže přece milovat Boha, kterého nevidí.Кто говорит: «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?
Jak je to vzácné a jak příjemné, když bratři žijí spolu v jednotě!Как хорошо и как приятно жить братьям вместе!
Zapomene snad žena na své nemluvně? Nemá snad soucit s vlastním dítětem? I kdyby však ony zapomněly přece, já nikdy nezapomenu na tebe! Hle, vyryl jsem si tě do dlaní, tvé zdi mám stále na očích.Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя. Вот, Я начертал тебя на дланях Моих; стены твои всегда предо Мною.
Hospodinova láska trvá odevždy, navždy zůstane s jeho ctiteli. Jeho spravedlnost bude i s vnoučaty těch, kdo jeho smlouvu dodrží, kdo pamatují plnit jeho příkazy.Милость же Господня от века и до века к боящимся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их.
Vy, otcové, nedrážděte své děti, ale vychovávejte je v kázni a v Pánově učení.И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем.
Zasvěcuj dítě do jeho cesty – nesejde z ní, ani když zestárne.Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится.
Cti svého otce i matku, ať jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.
Kdo se nestará o své blízké, a zvláště o vlastní rodinu, zapřel víru a je horší než nevěřící.Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного.
Přítel miluje za všech okolností, bratr se rodí pro chvíle trápení.Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастья.
Korunou starců jsou jejich vnuci, ozdobou synů otcové.Венец стариков — сыновья сыновей, и слава детей — родители их. У верного целый мир богатства, а у неверного — ни обола.
Jsou tací přátelé, co jsou jen ke škodě; bližší než bratr je ale ten, který miluje.Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным; и бывает друг, более привязанный, нежели брат.
Kéž je Hospodin, náš Bůh, s námi, jako byl s našimi otci. Kéž nás neopustí, kéž nás nezanechá.Да будет с нами Господь Бог наш, как был Он с отцами нашими, да не оставит нас, да не покинет нас.
Milovaní, teď jsme Boží děti, ale ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se ukáže, budeme podobní jemu, neboť ho uvidíme tak, jak je. Každý, kdo k němu upíná tuto naději, usiluje být čistý, jako je čistý on.Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что́ будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист.
Pokud se vám ale nelíbí sloužit Hospodinu, vyberte si dnes, komu budete sloužit – ať už bohům, kterým sloužili vaši otcové za řekou, anebo bohům Emorejců, v jejichž zemi bydlíte. Já a můj dům však budeme sloužit Hospodinu.Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Аморреев, в земле которых живете; а я и дом мой будем служить Господу, ибо Он свят.
Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš nebeský Otec dá Ducha svatého těm, kteří ho prosí?Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святаго просящим у Него.
Otec spravedlivého je naplněn štěstím, rodič moudrého má důvod k radosti.Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем.
‚Cti otce i matku‘ a ‚miluj svého bližního jako sám sebe.‘Почитай отца и мать; и: люби ближнего твоего, как самого себя.
Moudrý syn dělá otci radost, tupec přivádí matku k zoufalství.Сын мудрый радует отца, а сын глупый — огорчение для его матери.
Bude-li, synu, tvé srdce moudré, mé srdce zajásá, to mi věř.Сын мой! если сердце твое будет мудро, то порадуется и мое сердце.
Svého ani otcova přítele neopouštěj. Do domu svého bratra nechoď v nesnázích – lepší je blízký soused než bratr vzdálený!Не покидай друга твоего и друга отца твоего, и в дом брата твоего не ходи в день несчастья твоего: лучше сосед вблизи, нежели брат вдали.
‚Nezabíjej, necizolož, nekraď, nelži, cti otce i matku‘ a ‚miluj svého bližního jako sám sebe.‘Не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй; почитай отца и мать; и: люби ближнего твоего, как самого себя.

Biblický verš dne

Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!