DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma slabost

«Ale on mi řekl: „Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti… 2. Korintským 12:9»
Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný.Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Ale on mi řekl: „Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla.“ A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova.Y me ha dicho: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.» Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl.Mi carne y mi corazón desfallecen; mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre.
On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému.Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas.
Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘, neboť mu na vás záleží.Echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros.
Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé.Velad y orad para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Radostné srdce hojí rány, kdežto ubitý duch vysušuje kosti.El corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos.
Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu.No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Otevři svá ústa za němého, za právo všech postižených.Abre tu boca en favor del mudo en el juicio de todos los desvalidos.
Dopomozte nuznému a sirotkovi k právu, poníženému a chudému zjednejte spravedlnost.Defended al débil y al huérfano; haced justicia al afligido y al menesteroso.

Biblický verš dne

Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!