DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma spravedlnost

«Kdo jde za spravedlností a milosrdenstvím, najde život, spravedlnost a slávu. Přísloví 21:21»
Kdo jde za spravedlností a milosrdenstvím, najde život, spravedlnost a slávu.El que va tras la justicia y el amor halla vida, prosperidad y honra.
On ‚odplatí každému podle jeho skutků‘.Porque Dios «pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras».
Ty však se tomu jako Boží člověk vyhýbej! Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost.Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso, y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad.
Neboť Hospodin miluje právo a své věrné neopouští. Pod jeho ochranou budou věčně, kdežto plémě svévolníků bude vymýceno.Porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados.
Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.No se engañen: de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra.
Člověku se všechny jeho cesty zdají přímé, ale srdce zpytuje Hospodin.A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los corazones.
Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas.
Nezhroutí se nikdy, spravedlivý zůstane v paměti věčně.El justo será siempre recordado; ciertamente nunca fracasará.
Prosazovat spravedlnost a právo je před Hospodinem výbornější než oběť.Practicar la justicia y el derecho lo prefiere el Señor a los sacrificios.
Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. ‚Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá‘¡Dichosos si sufren por causa de la justicia! «No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar».
Oči Hospodinovy jsou obráceny k spravedlivým, když volají o pomoc, on nakloní své ucho.Los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos, atentos a sus oraciones.
V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos.
Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem.Asegúrense de que nadie pague mal por mal; más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos.
Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios.
Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio.
Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku.En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio.
Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači.Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores ni cultiva la amistad de los blasfemos.
Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj.En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz.
Neprávem nabyté poklady neprospějí, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.Las riquezas mal habidas no sirven de nada, pero la justicia libra de la muerte.
Svévolníka výdělek z jeho práce zklame, kdežto kdo rozsévá spravedlnost, má mzdu jistou.El malvado obtiene ganancias ilusorias; el que siembra justicia asegura su ganancia.
Činíte-li dobře těm, kteří dobře činí vám, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť totéž činí i hříšníci.¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aun los pecadores actúan así.
Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo, jako polední jas tvoje právo.Encomienda al Señor tu camino; confía en él, y él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba; tu justa causa, como el sol de mediodía.
Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.
Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem, nedej, abych zbloudil od tvých přikázání.Yo te busco con todo el corazón; no dejes que me desvíe de tus mandamientos.
Člověku je léčkou nerozvážně říci: „Je to zasvěceno,“ a po slibu si to rozmýšlet.Trampa es consagrar algo sin pensarlo y más tarde reconsiderar lo prometido.

Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!Acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes. ¡Pecadores, límpiense las manos! ¡Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón!
Předešlý12345Následující

Biblický verš dne

Kdo stojí o lásku, přikrývá přestoupení, ale kdo je přetřásá, rozlučuje důvěrné přátele.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!