DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma spravedlnost

«Kdo jde za spravedlností a milosrdenstvím, najde život, spravedlnost a slávu. Přísloví 21:21»
Kdo jde za spravedlností a milosrdenstvím, najde život, spravedlnost a slávu.Celui qui poursuit la justice et la bonté trouvera la vie, la justice et la gloire.
On ‚odplatí každému podle jeho skutků‘.Il traitera chacun conformément à ses actes.
Ty však se tomu jako Boží člověk vyhýbej! Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost.Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur.
Neboť Hospodin miluje právo a své věrné neopouští. Pod jeho ochranou budou věčně, kdežto plémě svévolníků bude vymýceno.Car l’Eternel aime ce qui est droit, et il n’abandonne pas ses fidèles: ils sont toujours sous sa garde, tandis que la descendance des méchants est exterminée.
Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.Ne vous y trompez pas: on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi.
Člověku se všechny jeho cesty zdají přímé, ale srdce zpytuje Hospodin.Toutes les voies d'un homme sont droites à ses yeux, mais celui qui évalue les cœurs, c'est l'Eternel.
Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus.
Nezhroutí se nikdy, spravedlivý zůstane v paměti věčně.Car il ne sera jamais ébranlé; on se souviendra toujours du juste.
Prosazovat spravedlnost a právo je před Hospodinem výbornější než oběť.La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Eternel préfère aux sacrifices.
Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. ‚Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá‘D'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés.
Oči Hospodinovy jsou obráceny k spravedlivým, když volají o pomoc, on nakloní své ucho.Les yeux de l’Eternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur cri.
V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable, si nous ne nous relâchons pas.
Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem.Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes.
Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin qu’en lui nous devenions justice de Dieu.
Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange.
Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku.En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété.
Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači.Heureux l’homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s’assied pas en compagnie des moqueurs.
Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj.Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix.
Neprávem nabyté poklady neprospějí, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.Les trésors acquis par la méchanceté ne sont d’aucun profit, mais la justice délivre de la mort.
Svévolníka výdělek z jeho práce zklame, kdežto kdo rozsévá spravedlnost, má mzdu jistou.Le méchant réalise un gain trompeur, mais semer la justice procure un vrai salaire.
Činíte-li dobře těm, kteří dobře činí vám, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť totéž činí i hříšníci.Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle estime en avez-vous? En effet, les pécheurs aussi agissent de même.
Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo, jako polední jas tvoje právo.Recommande ton sort à l’Eternel, mets ta confiance en lui, et il agira: il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil en plein midi.
Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés!
Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem, nedej, abych zbloudil od tvých přikázání.Je te cherche de tout mon cœur: ne me laisse pas m’égarer loin de tes commandements!
Člověku je léčkou nerozvážně říci: „Je to zasvěceno,“ a po slibu si to rozmýšlet.C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement envers Dieu et de ne réfléchir qu'après avoir fait des vœux.

Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs; purifiez votre cœur, hommes partagés.
Předešlý12345Následující

Biblický verš dne

Vždyť je-li zde tato ochota, pak je dar před Bohem cenný podle toho, co kdo má, ne podle toho, co nemá.

Náhodný Biblický verš

Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Vždyť je-li zde tato ochota, pak je dar před Bohem cenný podle toho, co kdo má, ne podle toho, co nemá.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!