DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma trpělivost

«Shovívavý oplývá rozumností, kdežto ukvapený vystavuje na odiv pošetilost. Přísloví 14:29»
Shovívavý oplývá rozumností, kdežto ukvapený vystavuje na odiv pošetilost.Whoever is slow to anger has great understanding, but he who has a hasty temper exalts folly.
Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.Love is patient and kind; love does not envy or boast; it is not arrogant or rude. It does not insist on its own way; it is not irritable or resentful.
Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.Rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer.
Dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce.With all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love.
Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme.But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience.
V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap, if we do not give up.
Lepší je shovívavý než bohatýr, a kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele města.Whoever is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than he who takes a city.
Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle.Be still before the Lord and wait patiently for him; fret not yourself over the one who prospers in his way, over the man who carries out evil devices!
Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina!Wait for the Lord; be strong, and let your heart take courage; wait for the Lord!
Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet.The Lord will fight for you, and you have only to be silent.
Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.The Lord is not slow to fulfill his promise as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance.
Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost.Put on then, as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience.
Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše.May the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another, in accord with Christ Jesus.
Neboť jeho hněv je na okamžik, jeho přízeň však na celý život. Večer se uhostí pláč, a ráno všechno plesá.For his anger is but for a moment, and his favor is for a lifetime. Weeping may tarry for the night, but joy comes with the morning.
Hospodine, ty můj hlas uslyšíš zrána, ráno ti připravím oběť a budu čekat.O Lord, in the morning you hear my voice; in the morning I prepare a sacrifice for you and watch.
Hospodin vyčkává, chce se nad vámi smilovat, vyvýší se, slituje se nad vámi. Vždyť Hospodin je Bohem práva, blaze těm, kdo ho očekávají.Therefore the Lord waits to be gracious to you, and therefore he exalts himself to show mercy to you. For the Lord is a God of justice; blessed are all those who wait for him.
Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný.The Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love.
Avšak došel jsem slitování, aby Ježíš Kristus právě na mně ukázal všechnu svou shovívavost jako příklad pro ty, kteří v něho uvěří, a tak dosáhnou věčného života.But I received mercy for this reason, that in me, as the foremost, Jesus Christ might display his perfect patience as an example to those who were to believe in him for eternal life.
Ale tato jedna věc kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a ‚tisíc let jako jeden den‘.But do not overlook this one fact, beloved, that with the Lord one day is as a thousand years, and a thousand years as one day.
Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.Therefore, stay awake, for you do not know on what day your Lord is coming.
Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.But the one who endures to the end will be saved.
Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování.Preach the word; be ready in season and out of season; reprove, rebuke, and exhort, with complete patience and teaching.
Přijdu brzy; drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze.I am coming soon. Hold fast what you have, so that no one may seize your crown.
Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem.And rend your hearts and not your garments. Return to the Lord your God, for he is gracious and merciful, slow to anger, and abounding in steadfast love; and he relents over disaster.
Očekávání spravedlivých je radostné, kdežto naděje svévolníků přijde vniveč.The hope of the righteous brings joy, but the expectation of the wicked will perish.

Biblický verš dne

Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!