DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma trpělivost

«Shovívavý oplývá rozumností, kdežto ukvapený vystavuje na odiv pošetilost. Přísloví 14:29»
Shovívavý oplývá rozumností, kdežto ukvapený vystavuje na odiv pošetilost.У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость.
Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла.
Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.Утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны.
Dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce.Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью.
Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme.Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении.
V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем.
Lepší je shovívavý než bohatýr, a kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele města.Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города.
Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle.Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему.
Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina!Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet.Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны.
Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию.
Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost.Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение.
Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše.Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между собою, по учению Христа Иисуса.
Neboť jeho hněv je na okamžik, jeho přízeň však na celý život. Večer se uhostí pláč, a ráno všechno plesá.Ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его: вечером водворяется плач, а на утро радость.
Hospodine, ty můj hlas uslyšíš zrána, ráno ti připravím oběť a budu čekat.Господи! рано услышь голос мой, — рано предстану пред Тобою, и буду ожидать.
Hospodin vyčkává, chce se nad vámi smilovat, vyvýší se, slituje se nad vámi. Vždyť Hospodin je Bohem práva, blaze těm, kdo ho očekávají.И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы сжалиться над вами; ибо Господь есть Бог правды: блаженны все уповающие на Него!
Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný.Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив.
Avšak došel jsem slitování, aby Ježíš Kristus právě na mně ukázal všechnu svou shovívavost jako příklad pro ty, kteří v něho uvěří, a tak dosáhnou věčného života.Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первом показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной.
Ale tato jedna věc kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a ‚tisíc let jako jeden den‘.Одно то́ не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день.
Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет.
Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.Претерпевший же до конца спасется.
Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování.Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием.
Přijdu brzy; drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze.Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего.
Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem.Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему; ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив и сожалеет о бедствии.
Očekávání spravedlivých je radostné, kdežto naděje svévolníků přijde vniveč.Ожидание праведников — радость, а надежда нечестивых погибнет.

Biblický verš dne

A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit.

Náhodný Biblický verš

Musíte se ve všem držet cesty, kterou vám Hospodin, váš Bůh, přikázal jít, a tak zůstanete naživu, dobře se vám povede a budete dlouho živi v zemi, kterou máte obsadit.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!