DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma uctívání

Hospodine, můj Bůh jsi ty, tebe vyvyšuji, tvé jméno velebím, neboť jsi věrně a jistě učinil divy, které jsi zdávna připravil.O Lord, you are my God; I will exalt you; I will praise your name, for you have done wonderful things, plans formed of old, faithful and sure.
Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu i tvé vodě. Z tvého středu odejmu nemoc.You shall serve the Lord your God, and he will bless your bread and your water, and I will take sickness away from among you.
Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina! Haleluja!Let everything that has breath praise the Lord! Praise the Lord!
Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpívali chvály Bohu a vězňové jim naslouchali.About midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them.
Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě.God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth.
Dobrořeč, duše má, Hospodinu a celé nitro mé jeho svatému jménu!Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name!
Oslavujte Hospodina – je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky!Oh give thanks to the Lord, for he is good; for his steadfast love endures forever!
I kdyby nerozkvetl fíkovník a hrozny na vinicích nebyly, i kdyby zklamala plodnost olivy a pole nedala co jíst, i kdyby zmizely ovce z ohrady a dobytek zmizel ze stájí, já se však v Hospodinu budu veselit, budu šťastný v Bohu, svém Zachránci.Though the fig tree should not blossom, nor fruit be on the vines, the produce of the olive fail and the fields yield no food, the flock be cut off from the fold and there be no herd in the stalls, yet I will rejoice in the Lord; I will take joy in the God of my salvation.
Ty jsi můj Bůh, tebe hledám, Bože, má duše žízní po tobě! Po tobě dychtí tělo mé jak suchá země prahnoucí po vodě.O God, you are my God; earnestly I seek you; my soul thirsts for you; my flesh faints for you, as in a dry and weary land where there is no water.
Tvá je, Hospodine, velikost a síla, nádhera, velebnost a majestát! Vše na nebi i na zemi je, Hospodine, tvé panství a ty jsi hlava, jež převyšuje vše!Yours, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty, for all that is in the heavens and in the earth is yours. Yours is the kingdom, O Lord, and you are exalted as head above all.
Kéž se má ústa tvou chválou naplní, abych tě mohl celý den velebit!My mouth is filled with your praise, and with your glory all the day.
Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškerého potěšení! V každém našem soužení nás potěšuje, abychom ty, kdo mají jakékoli soužení, mohli povzbuzovat tímtéž potěšením, které jsme sami přijali od Boha.Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our affliction, so that we may be able to comfort those who are in any affliction, with the comfort with which we ourselves are comforted by God.
Jak jsi veliký, Hospodine, Pane můj! Nikdo není jako ty a není Boha kromě tebe, jak jsme vždy na vlastní uši slyšeli.Therefore you are great, O Lord God. For there is none like you, and there is no God besides you, according to all that we have heard with our ears.
Zpívejte Bohu, jeho jménu hrajte, Jezdci na oblacích cestu připravte – Hospodin je jeho jméno, před ním jásejte! Ochránce vdov, otec sirotků je Bůh ve svém svatém příbytku.Sing to God, sing praises to his name; lift up a song to him who rides through the deserts; his name is the Lord; exult before him! Father of the fatherless and protector of widows is God in his holy habitation.
Všechno je z něj, skrze něj a pro něj! Jemu buď sláva navěky! Amen.For from him and through him and to him are all things. To him be glory forever. Amen.
Pojďte a klaňme se, před ním padněme, Hospodin je náš Tvůrce, před ním klekněme!Oh come, let us worship and bow down; let us kneel before the Lord, our Maker!
Proč jsi sklíčená, duše má, proč jsi ve mně tak ztrápená? Spolehni na Boha – ještě mu budu děkovat; on je můj Bůh, má záchrana!Why are you cast down, O my soul, and why are you in turmoil within me? Hope in God; for I shall again praise him, my salvation and my God.
Když budete ke mně volat a přicházet ke mně s modlitbami, já vás vyslyším.Then you will call upon me and come and pray to me, and I will hear you.
Jak je psáno: „Jakože jsem živ, praví Hospodin, každé koleno přede mnou poklekne a každý jazyk se vyzná Bohu.“For it is written, “As I live, says the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God.”
Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzývejte, jeho činy rozhlašujte mezi národy!Oh give thanks to the Lord; call upon his name; make known his deeds among the peoples!
Lepší než život je láska tvá, mé rty tě proto budou opěvat. Budu tě chválit po dobu života a ve tvém jménu ruce pozvedat.Because your steadfast love is better than life, my lips will praise you. So I will bless you as long as I live; in your name I will lift up my hands.
Není svatého kromě Hospodina, ne, není nikdo jako ty, není skály, jako je náš Bůh!There is none holy like the Lord: for there is none besides you; there is no rock like our God.
Své ruce k tobě vztahuji, žízním po tobě jak země bez vody! sélaI stretch out my hands to you; my soul thirsts for you like a parched land. Selah
Hospodinu říkám: Jsi můj Pán, jediné dobro, které mám!I say to the Lord, “You are my Lord; I have no good apart from you.”
Volal jsem k němu z plna hrdla a chválil ho svým jazykem.I cried to him with my mouth, and high praise was on my tongue.

Já, Nabukadnezar, teď proto chválím, velebím a oslavuji Krále nebes. Všechny jeho skutky jsou správné a jeho cesty spravedlivé; on umí pokořit ty, kteří žijí v pýše!Now I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of heaven, for all his works are right and his ways are just; and those who walk in pride he is able to humble.
Předešlý123Následující

Biblický verš dne

Kdo jsem ale já a co je můj lid, abychom mohli přinést tak štědrý dar? To od tebe pochází všechno – to, co jsme dali, bylo z tvé ruky!

Náhodný Biblický verš

„‚Můžeš-li‘?“ opáčil Ježíš. „Pro věřícího je možné všechno.“Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Kdo jsem ale já a co je můj lid, abychom mohli přinést tak štědrý dar? To od tebe pochází všechno – to, co jsme dali, bylo z tvé ruky!

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!