DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma uctívání

Hospodine, můj Bůh jsi ty, tebe vyvyšuji, tvé jméno velebím, neboť jsi věrně a jistě učinil divy, které jsi zdávna připravil.O Lord, You are my God. I will exalt You, I will praise Your name, For You have done wonderful things; Your counsels of old are faithfulness and truth.
Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu i tvé vodě. Z tvého středu odejmu nemoc.So you shall serve the Lord your God, and He will bless your bread and your water. And I will take sickness away from the midst of you.
Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina! Haleluja!Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord!
Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpívali chvály Bohu a vězňové jim naslouchali.But at midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them.
Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě.God is Spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth.
Dobrořeč, duše má, Hospodinu a celé nitro mé jeho svatému jménu!Bless the Lord, O my soul; And all that is within me, bless His holy name!
Oslavujte Hospodina – je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky!Oh, give thanks to the Lord, for He is good! For His mercy endures forever.
I kdyby nerozkvetl fíkovník a hrozny na vinicích nebyly, i kdyby zklamala plodnost olivy a pole nedala co jíst, i kdyby zmizely ovce z ohrady a dobytek zmizel ze stájí, já se však v Hospodinu budu veselit, budu šťastný v Bohu, svém Zachránci.Though the fig tree may not blossom, Nor fruit be on the vines; Though the labor of the olive may fail, And the fields yield no food; Though the flock may be cut off from the fold, And there be no herd in the stalls— Yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation.
Ty jsi můj Bůh, tebe hledám, Bože, má duše žízní po tobě! Po tobě dychtí tělo mé jak suchá země prahnoucí po vodě.O God, You are my God; Early will I seek You; My soul thirsts for You; My flesh longs for You In a dry and thirsty land Where there is no water.
Tvá je, Hospodine, velikost a síla, nádhera, velebnost a majestát! Vše na nebi i na zemi je, Hospodine, tvé panství a ty jsi hlava, jež převyšuje vše!Yours, O Lord, is the greatness, The power and the glory, The victory and the majesty; For all that is in heaven and in earth is Yours; Yours is the kingdom, O Lord, And You are exalted as head over all.
Kéž se má ústa tvou chválou naplní, abych tě mohl celý den velebit!Let my mouth be filled with Your praise And with Your glory all the day.
Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškerého potěšení! V každém našem soužení nás potěšuje, abychom ty, kdo mají jakékoli soužení, mohli povzbuzovat tímtéž potěšením, které jsme sami přijali od Boha.Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our tribulation, that we may be able to comfort those who are in any trouble, with the comfort with which we ourselves are comforted by God.
Jak jsi veliký, Hospodine, Pane můj! Nikdo není jako ty a není Boha kromě tebe, jak jsme vždy na vlastní uši slyšeli.Therefore You are great, O Lord God. For there is none like You, nor is there any God besides You, according to all that we have heard with our ears.
Zpívejte Bohu, jeho jménu hrajte, Jezdci na oblacích cestu připravte – Hospodin je jeho jméno, před ním jásejte! Ochránce vdov, otec sirotků je Bůh ve svém svatém příbytku.Sing to God, sing praises to His name; Extol Him who rides on the clouds, By His name Yah, And rejoice before Him. A father of the fatherless, a defender of widows, Is God in His holy habitation.
Všechno je z něj, skrze něj a pro něj! Jemu buď sláva navěky! Amen.For of Him and through Him and to Him are all things, to whom be glory forever. Amen.
Pojďte a klaňme se, před ním padněme, Hospodin je náš Tvůrce, před ním klekněme!Oh come, let us worship and bow down; Let us kneel before the Lord our Maker.
Proč jsi sklíčená, duše má, proč jsi ve mně tak ztrápená? Spolehni na Boha – ještě mu budu děkovat; on je můj Bůh, má záchrana!Why are you cast down, O my soul? And why are you disquieted within me? Hope in God; For I shall yet praise Him, The help of my countenance and my God.
Když budete ke mně volat a přicházet ke mně s modlitbami, já vás vyslyším.Then you will call upon Me and go and pray to Me, and I will listen to you.
Jak je psáno: „Jakože jsem živ, praví Hospodin, každé koleno přede mnou poklekne a každý jazyk se vyzná Bohu.“For it is written: “As I live, says the Lord, Every knee shall bow to Me, And every tongue shall confess to God.”
Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzývejte, jeho činy rozhlašujte mezi národy!Oh, give thanks to the Lord! Call upon His name; Make known His deeds among the peoples!
Lepší než život je láska tvá, mé rty tě proto budou opěvat. Budu tě chválit po dobu života a ve tvém jménu ruce pozvedat.Because Your lovingkindness is better than life, My lips shall praise You. Thus I will bless You while I live; I will lift up my hands in Your name.
Není svatého kromě Hospodina, ne, není nikdo jako ty, není skály, jako je náš Bůh!No one is holy like the Lord, For there is none besides You, Nor is there any rock like our God.
Své ruce k tobě vztahuji, žízním po tobě jak země bez vody! sélaI spread out my hands to You; My soul longs for You like a thirsty land. Selah
Hospodinu říkám: Jsi můj Pán, jediné dobro, které mám!O my soul, you have said to the Lord, “You are my Lord, My goodness is nothing apart from You.”
Já, Nabukadnezar, teď proto chválím, velebím a oslavuji Krále nebes. Všechny jeho skutky jsou správné a jeho cesty spravedlivé; on umí pokořit ty, kteří žijí v pýše!Now I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of heaven, all of whose works are truth, and His ways justice. And those who walk in pride He is able to put down.

Volal jsem k němu z plna hrdla a chválil ho svým jazykem.I cried to Him with my mouth, And He was extolled with my tongue.
Předešlý123Následující

Biblický verš dne

Veďte nezištný život a buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť on řekl:
„Nikdy tě neopustím
a nikdy nenechám,“

Náhodný Biblický verš

Vždyť on nás spasil a povolal svatým povoláním; ne díky našim skutkům, ale díky jeho vlastnímu záměru a milosti, kterou nám v Kristu Ježíši udělil před začátkem věků.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Veďte nezištný život a buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť on řekl: „Nikdy tě neopustím a nikdy nenechám,“

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!