DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma zlo

«Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Římanům 12:21»
Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.
Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky.The Lord will keep you from all harm— he will watch over your life; the Lord will watch over your coming and going both now and forevermore.
Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.Put on the full armor of God, so that you can take your stand against the devil’s schemes.
Prosím vás, bratří, abyste si dali pozor na ty, kdo působí roztržky a chtěli by vás svést od učení, které jste přijali. Vyhýbejte se jim!I urge you, brothers and sisters, to watch out for those who cause divisions and put obstacles in your way that are contrary to the teaching you have learned. Keep away from them.
A řekl: „Co vychází z člověka, to ho znesvěcuje. Z nitra totiž, z lidského srdce, vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezuzdnost, závistivý pohled, urážky, nadutost, opovážlivost. Všecko toto zlé vychází z nitra a znesvěcuje člověka.“He went on: “What comes out of a person is what defiles them. For it is from within, out of a person’s heart, that evil thoughts come—sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance and folly. All these evils come from inside and defile a person.”
Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms.
Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo; nenávidím povýšenost, pýchu, cestu zlou, proradná ústa.To fear the Lord is to hate evil; I hate pride and arrogance, evil behavior and perverse speech.
Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro; tím, co se stalo, jak dnes vidíme, zachoval naživu četný lid.You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives.
Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem.Make sure that nobody pays back wrong for wrong, but always strive to do what is good for each other and for everyone else.
‚Hněváte-li se, nehřešte.‘ Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu.“In your anger do not sin”: Do not let the sun go down while you are still angry, and do not give the devil a foothold.
Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému.Love must be sincere. Hate what is evil; cling to what is good.
Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě.But test them all; hold on to what is good, reject every kind of evil.
Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať. To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem.Do not be wise in your own eyes; fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones.
Vy, kdo milujete Hospodina, mějte v nenávisti zlo, on střeží duše svých věrných, svévolníkům je z rukou vytrhuje.Let those who love the Lord hate evil, for he guards the lives of his faithful ones and delivers them from the hand of the wicked.
Nenávist vyvolává sváry, kdežto láska přikrývá všechna přestoupení.Hatred stirs up conflict, but love covers over all wrongs.
Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého.My prayer is not that you take them out of the world but that you protect them from the evil one.
Vyhýbej se zlu a konej dobro, vyhledávej pokoj a usiluj o něj.Turn from evil and do good; seek peace and pursue it.
Pán mě vysvobodí ze všeho zlého a zachová pro své nebeské království. Jemu patří sláva na věky věků, amen.The Lord will rescue me from every evil attack and will bring me safely to his heavenly kingdom. To him be glory for ever and ever. Amen.
Toto praví Hospodin zástupů: Vynášejte pravdivé rozsudky a ať každý prokazuje svému bratru milosrdenství a slitování. Neutiskujte vdovu a sirotka, bezdomovce a trpícího, nikdo ať ve svém srdci nezamýšlí proti bratru nic zlého.This is what the Lord Almighty said: ‘Administer true justice; show mercy and compassion to one another. Do not oppress the widow or the fatherless, the foreigner or the poor. Do not plot evil against each other.’
Omyjte se, očisťte se, odkliďte mi své zlé skutky z očí, přestaňte páchat zlo.Wash and make yourselves clean. Take your evil deeds out of my sight; stop doing wrong.
To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it.
A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one.
A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše.Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent and humbly accept the word planted in you, which can save you.
Upevni mé kroky tím, cos řekl, dej, ať žádná ničemnost mě neovládne.Direct my footsteps according to your word; let no sin rule over me.
Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness.

Hospodinova tvář se však obrací proti pachatelům zla, vymýtí ze země každou památku po nich.But the face of the Lord is against those who do evil, to blot out their name from the earth.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Kdo to uskutečnil a vykonal?
Ten, jenž od počátku povolává všechna pokolení.
Já, Hospodin, jsem první,
já budu též u posledních věcí.

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Kdo to uskutečnil a vykonal? Ten, jenž od počátku povolává všechna pokolení. Já, Hospodin, jsem první, já budu též u posledních věcí.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!