DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Debt

«Let no debt remain outstanding, except the continuing debt to love one… Romans 13:8»
Let no debt remain outstanding, except the continuing debt to love one another, for whoever loves others has fulfilled the law.Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.
The wicked borrow and do not repay, but the righteous give generously.De goddeloze vraagt te leen en geeft niet terug, maar de rechtvaardige ontfermt zich en schenkt.
Give to everyone what you owe them: If you owe taxes, pay taxes; if revenue, then revenue; if respect, then respect; if honor, then honor.Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt.
Give to everyone who asks you, and if anyone takes what belongs to you, do not demand it back.Vraagt iemand iets van u, geef het hem; neemt iemand het uwe, vraag het niet terug.
Suppose one of you wants to build a tower. Won’t you first sit down and estimate the cost to see if you have enough money to complete it?Want wie van u, die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen?
For the Lord your God will bless you as he has promised, and you will lend to many nations but will borrow from none. You will rule over many nations but none will rule over you.Wanneer de Here, uw God, u zegent, zoals Hij u beloofd heeft, dan zult gij aan vele volken lenen, maar zelf zult gij niet ter leen ontvangen; gij zult over vele volken heersen, maar over u zullen zij niet heersen.
The rich rule over the poor, and the borrower is slave to the lender.De rijke heerst over de armen, en de man die leent, is een knecht van de uitlener.
Dishonest money dwindles away, but whoever gathers money little by little makes it grow.Een vermogen, uit niets verkregen, slinkt weg; maar wie met eigen hand vergadert, wordt rijk.
And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors.En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
Do not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to act.Onthoud het goed niet aan wie het toekomt, terwijl het in uw macht is het te doen.
Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, “Never will I leave you; never will I forsake you.”Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.
No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money.Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon.

Bible verse of the day

Now all has been heard;
here is the conclusion of the matter:
Fear God and keep his commandments,
for this is the duty of all mankind.

Random Bible Verse

God is spirit, and his worshipers must worship in the Spirit and in truth.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Now all has been heard; here is the conclusion of the matter: Fear God and keep his commandments, for this is the duty of all mankind.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies