DailyVerses.net

12 Bible Verses about Debt


NIV KJV ESV NKJV
X
NBG
The wicked borrows and does not repay, But the righteous shows mercy and gives.De goddeloze vraagt te leen en geeft niet terug, maar de rechtvaardige ontfermt zich en schenkt.
Owe no one anything except to love one another, for he who loves another has fulfilled the law.Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.
Render therefore to all their due: taxes to whom taxes are due, customs to whom customs, fear to whom fear, honor to whom honor.Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt.
Give to everyone who asks of you. And from him who takes away your goods do not ask them back.Vraagt iemand iets van u, geef het hem; neemt iemand het uwe, vraag het niet terug.
For which of you, intending to build a tower, does not sit down first and count the cost, whether he has enough to finish it?Want wie van u, die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen?
For the Lord your God will bless you just as He promised you; you shall lend to many nations, but you shall not borrow; you shall reign over many nations, but they shall not reign over you.Wanneer de Here, uw God, u zegent, zoals Hij u beloofd heeft, dan zult gij aan vele volken lenen, maar zelf zult gij niet ter leen ontvangen; gij zult over vele volken heersen, maar over u zullen zij niet heersen.
The rich rules over the poor, And the borrower is servant to the lender.De rijke heerst over de armen, en de man die leent, is een knecht van de uitlener.
Wealth gained by dishonesty will be diminished, But he who gathers by labor will increase.Een vermogen, uit niets verkregen, slinkt weg; maar wie met eigen hand vergadert, wordt rijk.
And forgive us our debts, As we forgive our debtors.En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
Do not withhold good from those to whom it is due, When it is in the power of your hand to do so.Onthoud het goed niet aan wie het toekomt, terwijl het in uw macht is het te doen.
Let your conduct be without covetousness; be content with such things as you have. For He Himself has said, “I will never leave you nor forsake you.”Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.
No one can serve two masters; for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon.Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon.

Read more

Comments
Bible verse of the day
Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Me.”
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies