DailyVerses.net

12 Bible Verses about Debt

« Psalm 37:21 »

NIV KJV ESV NKJV
X
NBV
The wicked borrows and does not repay, But the righteous shows mercy and gives.De zondaar vraagt te leen en brengt niet terug, de rechtvaardige geeft, uit mededogen.
Owe no one anything except to love one another, for he who loves another has fulfilled the law.Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld.
Render therefore to all their due: taxes to whom taxes are due, customs to whom customs, fear to whom fear, honor to whom honor.Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt.
Give to everyone who asks of you. And from him who takes away your goods do not ask them back.Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt.
For which of you, intending to build a tower, does not sit down first and count the cost, whether he has enough to finish it?Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw?
For the Lord your God will bless you just as He promised you; you shall lend to many nations, but you shall not borrow; you shall reign over many nations, but they shall not reign over you.Dan zal de HEER, uw God, u zeker zegenen, zoals hij beloofd heeft. U zult aan veel volken leningen verstrekken, maar zelf hoeft u niet te lenen. U zult over veel volken macht uitoefenen, maar zij niet over u.
The rich rules over the poor, And the borrower is servant to the lender.Een rijke heeft macht over armen, wie leent, is de slaaf van wie uitleent.
Wealth gained by dishonesty will be diminished, But he who gathers by labor will increase.In de schoot geworpen rijkdom is weer snel verdwenen, gestage groei maakt rijk.
And forgive us our debts, As we forgive our debtors.Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
Do not withhold good from those to whom it is due, When it is in the power of your hand to do so.Onthoud een ander niet waarop hij recht heeft, terwijl je het hem geven kunt.
Let your conduct be without covetousness; be content with such things as you have. For He Himself has said, “I will never leave you nor forsake you.”Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: 'Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten'
No one can serve two masters; for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon.Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.

Read more

Comments
Bible verse of the day
I sought the Lord, and He heard me, And delivered me from all my fears.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies