DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

45 Versículos de la Biblia sobre el Corazón - RVR60 & KAT


Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; Porque de él mana la vida.Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho (vyvierajú) žriedla života.
Como en el agua el rostro corresponde al rostro, Así el corazón del hombre al del hombre.Ako (sa) vo vode (odlišuje) tvár od tváre, takisto ľudské srdce od (iného srdca) ľudského.
Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios.Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia: zapletené vlasy, navešané zlato, preobliekanie šiat, ale človek skrytý v srdci a čo je neporušiteľné: tichý a pokojný duch; to je vzácne pred Bohom.
Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras.Srdce je klamlivé nado všetko a rozjatrené, kto sa v ňom vyzná? Ja, pán, skúmam myseľ a skúšam srdce: odplatím každému podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov.
Te dé conforme al deseo de tu corazón, Y cumpla todo tu consejo.Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži, a nech vyplní každý tvoj zámer.
Salmos 20:4 | RVR60
Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom.
Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad; Atalas a tu cuello, Escríbelas en la tabla de tu corazón; Y hallarás gracia y buena opinión Ante los ojos de Dios y de los hombres.Láska a vernosť nech ťa (nikdy) neopúšťajú! Priviaž si (moje prikázania) na hrdlo, napíš ich na tabuľu svojho srdca! Takto si získaš obľubu a priazeň nevšednú pred Bohom i pred ľuďmi.
Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas.Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um! Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať chodníky.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Y renueva un espíritu recto dentro de mí.Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.
Salmos 51:10 | RVR60
Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.Ale Pán povedal Samuelovi: „Nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho postavy, lebo ho nepokladám za súceho. Veď (Pán nehľadí), ako hľadí človek. Lebo človek hľadí na výzor, ale Pán hľadí na srdce.
Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente.On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!
Mateo 22:37 | RVR60
Deléitate asimismo en Jehová, Y él te concederá las peticiones de tu corazón.Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.
Salmos 37:4 | RVR60
Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje.
El corazón alegre constituye buen remedio; Mas el espíritu triste seca los huesos.Veselé srdce slúži na zdravie, zronený duch však kosti vysúša.
Hijo mío, no te olvides de mi ley, Y tu corazón guarde mis mandamientos; Porque largura de días y años de vida Y paz te aumentarán.Syn môj, nezabudni moju náuku a tvoje srdce nech sa pridržiava mojich príkazov, bo predĺžia (ti) dni a roky života a prinesú ti hojnosť pokoja.
El sabio de corazón recibirá los mandamientos; Mas el necio de labios caerá.Kto má múdre srdce, dá si povedať, naproti tomu mnohovravný blázon nevyhne sa poklesku.
Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.
Mateo 6:21 | RVR60
Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, Y tome aliento vuestro corazón.Vzmužte sa a majte srdce statočné, vy všetci, čo dúfate v Pána.
Salmos 31:24 | RVR60
Con todo mi corazón te he buscado; No me dejes desviarme de tus mandamientos.Celým svojím srdcom ťa vyhľadávam; nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov.
Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, Que traigamos al corazón sabiduría.A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.
Salmos 90:12 | RVR60
Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Oh Jehová, roca mía, y redentor mío.Nech sa ti páčia slová mojich úst i rozjímanie môjho srdca pred tvojou tvárou. Pane, ty si moja pomoc a môj vykupiteľ.
Salmos 19:14 | RVR60
Bienaventurados los que guardan sus testimonios, Y con todo el corazón le buscan.Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy a celým srdcom ho vyhľadávajú.
Salmos 119:2 | RVR60
Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho.Veru, hovorím vám: „Keď niekto povie tomuto vrchu: »Zdvihni sa a hoď sa do mora,« a vo svojom srdci nezapochybuje, ale uverí, že sa stane, čo povedal, stane sa mu to.
Marcos 11:23 | RVR60
Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés siervo de Jehová os ordenó: que améis a Jehová vuestro Dios, y andéis en todos sus caminos; que guardéis sus mandamientos, y le sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma.Len na to veľmi dbajte, aby ste konali podľa príkazu a zákona, ktorý vám uložil Pánov služobník Mojžiš: milovať Pána, svojho Boha, kráčať po všetkých jeho cestách, zachovávať jeho príkazy, prilipnúť k nemu, slúžiť mu celým svojím srdcom a celou svojou dušou.
Josué 22:5 | RVR60
Te alabaré con rectitud de corazón Cuando aprendiere tus justos juicios.S úprimným srdcom ti chcem ďakovať, že som poznal tvoje spravodlivé výroky.
Salmos 119:7 | RVR60
Versículo de la Biblia del día
salmos 18:31
¿Quién es Dios, si no el Señor? ¿Quién es la roca, si no nuestro Dios?
Salmos 18:31 | NVI | 19/02/2019
fiabilidad Dios fuerza
Reciba el Versículo Diario:
mailCorreo electrónico
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Plan de lectura de la Biblia
Registrar y configurar su plan de lectura de la Biblia que desea ver su progreso y el siguiente capítulo para leer aquí!