DailyVerses.net

68 Versículos de la Biblia acerca de Hablar

« Proverbios 18:21 »

NVI RVR95 RVR60
X
KAT
En la lengua hay poder de vida y muerte; quienes la aman comerán de su fruto.Smrť (priam tak) ako život (býva) v moci jazyka a tí, čo radi (obracajú) ním, budú sa živiť jeho ovocím.
El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón produce el bien; pero el que es malo, de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca.Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa.
Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan.Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú.
El que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina.Ten, kto si dáva pozor na ústa, je strážcom svojho života, kto však rozdrapuje svoje pery, tomu (hrozí) pohroma.
La lengua que brinda consuelo es árbol de vida; la lengua insidiosa deprime el espíritu.Lahodnosť jazyka je stromom života, ale poraňuje dušu, keď je nerestný.
No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto; más bien, bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición.Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania.
Hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio; se le considera prudente si cierra la boca.Aj pochábľa, ak mlčí, pokladajú za múdreho, keď zatíska pery, za rozumného.
Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado.No hovorím vám: Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova, ktoré vyslovia.
Mis queridos hermanos, tengan presente esto: Todos deben estar listos para escuchar, y ser lentos para hablar y para enojarse.Vedzte, bratia moji milovaní: každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu.
¡Levanta la voz por los que no tienen voz! ¡Defiende los derechos de los desposeídos!Otváraj svoje ústa za zmĺknutého v pravote všetkých ponechaných (na seba)!
El que mucho habla, mucho yerra; el que es sabio refrena su lengua.Tam, kde je veľa rečí, nechýba hriech, a preto ten, kto drží svoje pery na uzde, je rozumný.
Es muy grato dar la respuesta adecuada, y más grato aún cuando es oportuna.Človek sa teší z (podarenej) odpovede svojich úst a slovo v pravý čas - oj, akéže je dobré!
Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad.Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.
La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego.Vľúdna odpoveď krotí hnev, urážlivé slovo vzbudzuje však zlosť.
La gente chismosa revela los secretos; la gente confiable es discreta.Klebetník, ktorý sa túla, povyzrádza tajnosti, kto však má zmysel pre spoľahlivosť, ten drží slovo u seba.
Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo.Veď všetci sa prehrešujeme v mnohom. Kto sa neprehrešuje slovom, je dokonalý muž, schopný udržať na uzde aj celé telo.
Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano.Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata.
Las palabras del sabio son placenteras, pero los labios del necio son su ruina.Slová z úst múdreho sú prívetivé, (čo) však (odznieva) z perí nemúdreho, pohlcuje ho.
Mi boca rebosa de alabanzas a tu nombre, y todo el día proclama tu grandeza.Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou a nech ťa velebím deň čo deň.
Así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz, y lo que han susurrado a puerta cerrada se proclamará desde las azoteas.Lebo čo ste povedali vo tme, bude počuť na svetle, a čo ste pošepli v izbách do ucha, bude sa rozhlasovať zo striech.
Y al orar, no hablen sólo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras.Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť.
Así mismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras.Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi.
Cuando falta el consejo, fracasan los planes; cuando abunda el consejo, prosperan.Vychodia nazmar plány, keď niet porady, daria sa však (tam, kde je) veľa poradcov.
Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo.Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.
Den gracias al Señor, invoquen su nombre; den a conocer sus obras entre las naciones.Oslavujte Pána a vzývajte jeho meno, rozhlasujte jeho skutky medzi národmi.

De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así.Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie. A nemá to tak byť, bratia moji.
Anterior123Próximo

Leer más

Comentarios
Versículo de la Biblia del día
No me niegues, Señor, tu misericordia; que siempre me protejan tu amor y tu verdad.
Reciba el Versículo Diario:
Correo electrónico
Facebook
Twitter
Android
Aceptar Este sitio utiliza cookies