DailyVerses.netThèmeVerset AléatoireS'inscrire

Versets Biblique sur la Parole de Dieu

Car la Parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et, pénétrant jusqu’à la division de l’âme ainsi que de l’esprit, et des jointures ainsi que de la moelle, elle juge les dispositions et les pensées du cœur.Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká až k rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubů, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly.
Car toute l’Ecriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l’homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne.Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu.
Ta parole est comme une lampe |qui guide tous mes pas, elle est une lumière |éclairant mon chemin.Svíce mým krokům je slovo tvé, svítí mi na cestě.
Seulement, ne vous contentez pas de l’écouter, traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-mêmes.Tím slovem je ale potřeba se řídit – nenamlouvejte si, že mu stačí naslouchat!
Comment, quand on est jeune, |avoir une vie pure ? C’est en se conformant à ta parole.Jak mladík svou stezku udrží v čistotě? Tak, že tvým slovem řídí se!
Mais Jésus répondit : Heureux plutôt ceux qui écoutent la Parole de Dieu et qui y obéissent !On na to řekl: „Spíše blaze těm, kdo slyší Boží slovo a dodržují je.“
Oui, l’herbe se dessèche |et la fleur se flétrit, mais la parole |de notre Dieu subsistera toujours.Usychá tráva, kvítí uvadá, slovo našeho Boha však věky přetrvá.
Parfaites sont les voies |que Dieu prescrit, la parole de l’Eternel |est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge |trouvent en lui un bouclier.Jak dokonalá je cesta Boží, jak ryzí je, co praví Hospodin – on je štít všech, kdo v něho doufají!
C’est pourquoi, celui qui écoute ce que je dis et qui l’applique, ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc.Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podobný moudrému muži, který postavil svůj dům na skále.
Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais.Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.
Faites tout sans vous plaindre et sans discuter, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tache au sein d’une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde, en portant la Parole de vie.Všechno dělejte bez reptání a dohadování, abyste byli nezkažení a nevinní jako neposkvrněné Boží děti uprostřed pokřiveného a zvráceného pokolení, ve kterém záříte jako světla ve světě. Pevně se držte Slova života.
Quand on découvre tes paroles, |c’est la lumière ; les gens sans expérience |y trouvent le discernement.Tvé slovo s sebou světlo přináší, prostým dodává moudrosti.
Jésus répondit : Il est écrit : L’homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole que Dieu prononce.On však odpověděl: „Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem vycházejícím z Božích úst.‘“
Au commencement était celui qui est la Parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu.Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.
Car la parole |de l’Eternel est droite, toute son œuvre est sûre.Hospodinovo slovo je přímé, veškeré jeho dílo trvalé.
Car, comme le dit l’Ecriture, des fleuves d’eau vive jailliront de lui.Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví Písmo.
Je loue Dieu pour sa parole, je mets ma confiance en lui, |et je n’ai pas peur. Que pourraient me faire |de simples créatures terrestres ?V Bohu, jehož slovo chválím, v Bohu mám naději. Proto se nebojím, co by mi udělal smrtelník!
Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la Parole, afin qu’il vous fasse grandir en vue du salut.A jako čerství novorozenci se dožadujte neředěného mléka Božího slova, abyste jím rostli ke spáse.
Car l’Eternel donne la sagesse, et ce sont ses paroles qui procurent la connaissance et l’intelligence.Jen Hospodin přece dává moudrost, poznání a rozumnost pramení z jeho úst.
Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui : Si vous vous attachez à la Parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres.Židům, kteří mu uvěřili, Ježíš řekl: „Když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“
Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir, avec humilité, la Parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver.Odhoďte proto všechnu špínu a spoustu špatnosti a s krotkostí přijímejte zaseté Slovo, které má moc spasit vaše duše.
Oui, il t’a fait connaître la pauvreté et la faim, et il t’a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n’avaient pas connue. De cette manière, il voulait t’apprendre que l’homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole prononcée par l’Eternel.Pokořoval tě a dopouštěl na tebe hlad; krmil tě manou, kterou jsi neznal ty ani tví otcové, aby ti dal poznat, že nejen chlebem bude člověk živ, ale vším, co vychází z Hospodinových úst.
Ta délivrance |me sert de bouclier, de ta main droite, |tu me soutiens, et ta sollicitude me grandit. Tu m’amènes à marcher |sur un chemin bien large, mes jambes ne fléchissent pas.Podal jsi mi štít své spásy, podepřel jsi mě svou pravicí, sklonil ses, abys mě povýšil! Daroval jsi mým krokům volnost, mé nohy nesklouznou.
Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l’expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante et, après avoir accompli la purification des péchés, il s’est assis dans les cieux à la droite du Dieu majestueux.On je jasem jeho slávy a vyjádřením jeho podstaty; svým mocným slovem nese vše, co je. On se postaral o očištění hříchů a poté usedl po pravici Velebnosti na výsostech.
Celui qui est la Parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père : plénitude de grâce et de vérité !To Slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

Tu es mon refuge et mon bouclier, je fais confiance à ta parole.Ty jsi má skrýše a můj štít, tvé slovo je mou nadějí.
En arrière123En avant

Verset Biblique du Jour

Le souci au fond du cœur déprime un homme,
mais une parole d’encouragement lui rend la joie.

Verset de la Bible Aléatoire

En somme, trois choses demeurent : la foi, l’espérance et l’amour, mais la plus grande d’entre elles, c’est l’amour.Prochain verset!Avec Image

Soutenir DailyVerses.net

Aidez-moi à répandre la Parole de Dieu:
Faire un don

Verset Biblique du Jour

Le souci au fond du cœur déprime un homme, mais une parole d’encouragement lui rend la joie.

Recevoir chaque jour un verset Biblique:

Plan de lecture de la Bible

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour installer votre plan de lecture de la Bible. Ici, vous voyez vos progrès et le chapitre suivant à lire.