DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Goodness

«Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj… Efezanom 4:32»
And be kind to one another, tenderhearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you.Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi!
Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith.Kým teda máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich.
Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo.
The Lord is good, A stronghold in the day of trouble; And He knows those who trust in Him.Dobrým útočišťom je v deň úzkosti a pozná tých, čo v neho dúfajú.
The Lord is righteous in all His ways, Gracious in all His works.Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách a svätý vo všetkých svojich skutkoch.
Let love be without hypocrisy. Abhor what is evil. Cling to what is good.Láska nech je bez pretvárky. Nenáviďte zlo, lipnite k dobru.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law.Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.
All things are lawful for me, but not all things are helpful; all things are lawful for me, but not all things edify.„Slobodno všetko.“ Ale nie všetko osoží. „Slobodno všetko.“ Ale nie všetko buduje.
Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven.Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.
Trust in the Lord, and do good; Dwell in the land, and feed on His faithfulness.Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.
But also for this very reason, giving all diligence, add to your faith virtue, to virtue knowledge, to knowledge self-control, to self-control perseverance, to perseverance godliness, to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness love.A práve preto vynaložte všetko úsilie na to, aby ste k svojej viere pripojili čnosť, k čnosti poznanie, k poznaniu zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti nábožnosť, k nábožnosti bratskú náklonnosť a k bratskej náklonnosti lásku.
And God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work.A Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok.
I would have lost heart, unless I had believed That I would see the goodness of the Lord In the land of the living.Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich.
What is desired in a man is kindness, And a poor man is better than a liar.Človekovi vynáša jeho dobrota a lepší bedár ako podvodník.
Depart from evil and do good; Seek peace and pursue it.Unikaj pred zlom a dobre rob, hľadaj pokoj a usiluj sa oň.
Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers.Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú.
And who is he who will harm you if you become followers of what is good?Ktože vám uškodí, ak budete horliví v dobrom?!
Thus says the Lord: “Stand in the ways and see, And ask for the old paths, where the good way is, And walk in it; Then you will find rest for your souls. But they said, ‘We will not walk in it.’”Toto hovorí Pán: „Zastaňte na cestách a viďte, skúmajte dávne chodníky; a kde je dobrá cesta, choďte po nej, tak si nájdete odpočinok pre dušu.“ Ale povedali: „Nepôjdeme!“
Therefore be merciful, just as your Father also is merciful.Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!
Remember, O Lord, Your tender mercies and Your lovingkindnesses, For they are from of old. Do not remember the sins of my youth, nor my transgressions; According to Your mercy remember me, For Your goodness’ sake, O Lord.Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov. Nespomínaj si na hriechy mojej mladosti a na moje priestupky, ale pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve, veď si, Pane, dobrotivý.
Do not be deceived: “Evil company corrupts good habits.”Nedajte sa zviesť: „Zlé reči kazia dobré mravy.“
Then you will understand righteousness and justice, Equity and every good path. vtedy porozumieš, čo je spravodlivosť a čo právo je, čo je to statočnosť a každý dobrý chodník.
Who gave Himself for us, that He might redeem us from every lawless deed and purify for Himself His own special people, zealous for good works.Ktorý vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a očistil si vlastný ľud, horlivý v dobrých skutkoch.
In like manner also, that the women adorn themselves in modest apparel, with propriety and moderation, not with braided hair or gold or pearls or costly clothing, but, which is proper for women professing godliness, with good works.Podobne aj ženy nech sú v odeve ozdobenom cudnosťou a nech sa krášlia skromnosťou; nie pozapletanými vlasmi, zlatom a perlami alebo drahými šatami; ale, ako pristane ženám, ktoré vyznávajú nábožnosť, dobrými skutkami.

Bible verse of the day

Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.

Random Bible Verse

For so the Lord has commanded us:
‘I have set you as a light to the Gentiles,
That you should be for salvation to the ends of the earth.’
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies