DailyVerses.netTopicsSubscribeRandom Verse

Bible Verses about Gossip

«A perverse person stirs up conflict, and a gossip separates close friends. Proverbs 16:28»
A perverse person stirs up conflict, and a gossip separates close friends.Een valsaard veroorzaakt twist, een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden.
The one whose walk is blameless, who does what is righteous, who speaks the truth from their heart; whose tongue utters no slander, who does no wrong to a neighbor, and casts no slur on others.Hij, die onberispelijk wandelt en doet wat recht is en waarheid spreekt in zijn hart, die met zijn tong niet lastert, die zijn metgezel geen kwaad doet en geen smaad op zijn naaste laadt.
A gossip betrays a confidence, but a trustworthy person keeps a secret.Wie met laster omgaat, verraadt geheimen; maar wie betrouwbaar van geest is, houdt een zaak verborgen.
Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen.Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed (woord) hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen.
With their mouths the godless destroy their neighbors, but through knowledge the righteous escape.Met de mond stort de godvergetene zijn naaste in het verderf, maar door kennis worden de rechtvaardigen gered.
Whoever conceals hatred with lying lips and spreads slander is a fool.Wie haat verbergt, is een leugenlip; wie laster verbreidt, is een dwaas.
Blessed are you when people insult you, persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me.Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.
Or do you not know that wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived: Neither the sexually immoral nor idolaters nor adulterers nor men who have sex with men nor thieves nor the greedy nor drunkards nor slanderers nor swindlers will inherit the kingdom of God.Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven zullen? Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters, zullen het Koninkrijk Gods niet beërven.
Keep your tongue from evil and your lips from telling lies.Bewaar uw tong voor het kwade en uw lippen voor het spreken van bedrog.
The soothing tongue is a tree of life, but a perverse tongue crushes the spirit.Zachtheid van tong is een boom des levens, maar valsheid in haar is een verderf in de geest.

Bible verse of the day

For we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that.

Random Bible Verse

Let us then approach God’s throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need.

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God, with (even) fewer ads:

Donate

Bible verse of the day

For we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies