DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Jesus

«Jesus looked at them and said, “With man this is impossible, but… Mark 10:27»
Jesus looked at them and said, “With man this is impossible, but not with God; all things are possible with God.”Jezus zag hen aan en zeide: Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij God.
Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God.Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.
Then Jesus said, “Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God?”Jezus zeide tot haar: Heb Ik u niet gezegd, dat gij, indien gij gelooft, de heerlijkheid Gods zien zult?
If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them and they in God.Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is – God blijft in hem en hij in God.
In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus.Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was.
I give them eternal life, and they shall never perish; no one will snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all; no one can snatch them out of my Father’s hand. I and the Father are one.En Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één.
But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities; the punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed.Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.
Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved.En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.
For where two or three gather in my name, there am I with them.Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.
This is how God showed his love among us: He sent his one and only Son into the world that we might live through him.Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.
Jesus replied, “What is impossible with man is possible with God.”Hij zeide tot hen: Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.
But thanks be to God! He gives us the victory through our Lord Jesus Christ.Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.
My command is this: Love each other as I have loved you.Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad.
Whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me.En wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig.
If you declare with your mouth, “Jesus is Lord,” and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden.
And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus.Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.
The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit.De genade van de Here Jezus Christus zij met ulieder geest.
But in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect.Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze.
And walk in the way of love, just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God.En wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk.
The grace of the Lord Jesus be with God’s people. Amen.De genade van de Here Jezus zij met allen.
For we are God’s handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do.Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.
For there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus.Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.
Surely he took up our pain and bore our suffering, yet we considered him punished by God, stricken by him, and afflicted.Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte.
Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace. And be thankful.En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar.
Very truly I tell you, whoever accepts anyone I send accepts me; and whoever accepts me accepts the one who sent me.Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie ontvangt, die Ik zend, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft.

When Jesus spoke again to the people, he said, “I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life.”Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.
Previous12...8Next

Bible verse of the day

Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful.

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies