DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Jesus

But Jesus looked at them and said, “With men it is impossible, but not with God; for with God all things are possible.”Jezus zag hen aan en zeide: Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij God.
Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God.Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.
Jesus said to her, “Did I not say to you that if you would believe you would see the glory of God?”Jezus zeide tot haar: Heb Ik u niet gezegd, dat gij, indien gij gelooft, de heerlijkheid Gods zien zult?
Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in him, and he in God.Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is – God blijft in hem en hij in God.
Let this mind be in you which was also in Christ Jesus.Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was.
And I give them eternal life, and they shall never perish; neither shall anyone snatch them out of My hand. My Father, who has given them to Me, is greater than all; and no one is able to snatch them out of My Father’s hand. I and My Father are one.En Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één.
But He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities; The chastisement for our peace was upon Him, And by His stripes we are healed.Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.
Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.
For where two or three are gathered together in My name, I am there in the midst of them.Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.
In this the love of God was manifested toward us, that God has sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him.Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.
But He said, “The things which are impossible with men are possible with God.”Hij zeide tot hen: Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.
But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ.Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.
This is My commandment, that you love one another as I have loved you.Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad.
And he who does not take his cross and follow after Me is not worthy of Me.En wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig.
That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved.Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden.
And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus.Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.
The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen.De genade van de Here Jezus Christus zij met ulieder geest.
But sanctify the Lord God in your hearts, and always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you, with meekness and fear.Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze.
And walk in love, as Christ also has loved us and given Himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling aroma.En wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk.
The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen.De genade van de Here Jezus zij met allen.
Surely He has borne our griefs And carried our sorrows; Yet we esteemed Him stricken, Smitten by God, and afflicted.Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte.
For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them.Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.
Most assuredly, I say to you, he who receives whomever I send receives Me; and he who receives Me receives Him who sent Me.Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie ontvangt, die Ik zend, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft.
And let the peace of God rule in your hearts, to which also you were called in one body; and be thankful.En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar.
For as we have many members in one body, but all the members do not have the same function, so we, being many, are one body in Christ, and individually members of one another.Want, gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander.

For there is one God and one Mediator between God and men, the Man Christ Jesus.Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.
Previous12...7Next

Bible verse of the day

Anxiety in the heart of man causes depression, But a good word makes it glad.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies