DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

John 14 - NIV & KAT

Read this Bible chapter online, click here to read.

Bible verses

New Internation VersionKatolícky preklad
Do not let your hearts be troubled. You believe in God; believe also in me.Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa.
My Father’s house has many rooms; if that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you?V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?!
Jesus answered, “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.”Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“
If you really know me, you will know my Father as well. From now on, you do know him and have seen him.Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho.
Philip said, “Lord, show us the Father and that will be enough for us.”Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“
And I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son.A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi.
If you love me, keep my commands.Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania.
And I will ask the Father, and he will give you another advocate to help you and be with you forever.A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky.
I will not leave you as orphans; I will come to you.Nenechám vás ako siroty, prídem k vám.
Whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them.Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.
Jesus replied, “Anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them.”Ježiš mu odpovedal: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok.
But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you.Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.
Peace I leave with you; my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid.Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje.
Bible verse of the day
Romans 12:15
Rejoice with those who rejoice; mourn with those who mourn.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...