DailyVerses.net

107 Bible Verses about Love (2/5)

« 1 John 4:18 »

NIV KJV ESV NKJV
X
NBG
There is no fear in love. But perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love.Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.
Place me like a seal over your heart, like a seal on your arm; for love is as strong as death, its jealousy unyielding as the grave. It burns like blazing fire, like a mighty flame.Leg mij als een zegel aan uw hart als een zegel aan uw arm. Want sterk als de dood is de liefde onverbiddelijk als het rijk van de doden de hartstocht, haar vlammen zijn vuurvlammen, een vuurgloed des Heren.
May the Lord make your love increase and overflow for each other and for everyone else, just as ours does for you.En u doe de Here toenemen en overvloedig worden in de liefde tot elkander en tot allen – zoals ook wij gezind zijn jegens u –.
Whoever pursues righteousness and love finds life, prosperity and honor.Wie gerechtigheid en liefde najaagt, vindt leven, gerechtigheid en eer.
Whoever does not love does not know God, because God is love.Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.
Hatred stirs up conflict, but love covers over all wrongs.Haat verwekt krakelen, maar liefde bedekt alle overtredingen.
For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord.Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.
Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of him who is the head, that is, Christ.Maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus.
The second is this: ‘Love your neighbor as yourself.’ There is no commandment greater than these.Het tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat niet.
Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength.Het eerste is: Hoor, Israël, de Here, onze God, de Here is één, en gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht.
Because of the Lord’s great love we are not consumed, for his compassions never fail. They are new every morning; great is your faithfulness.Het zijn de gunstbewijzen des Heren, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot is uw trouw!
I love the Lord, for he heard my voice; he heard my cry for mercy. Because he turned his ear to me, I will call on him as long as I live.Ik heb de Here lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smekingen. Want Hij heeft zijn oor tot mij geneigd, daarom zal ik mijn leven lang (tot Hem) roepen.
If I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal.Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende cimbaal.
For, Whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. They must turn from evil and do good; they must seek peace and pursue it.Want: wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, weerhoude zijn tong van het kwade, en zijn lippen van bedrog te spreken; hij wijke af van het kwade en doe het goede, hij zoeke de vrede en jage die na.
Mercy, peace and love be yours in abundance.Barmhartigheid, vrede en liefde worde u vermenigvuldigd.
No one should seek their own good, but the good of others.Niemand zoeke het zijne, maar wat des anderen is.
For his anger lasts only a moment, but his favor lasts a lifetime; weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning.Want een ogenblik duurt zijn toorn, een leven lang zijn welbehagen; des avonds vernacht het geween, tegen de morgen is er gejuich.
For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline.Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.
Don’t let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith and in purity.Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid.
But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you.Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen.
Love does no harm to a neighbor. Therefore love is the fulfillment of the law.De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet.
Do not hate a fellow Israelite in your heart. Rebuke your neighbor frankly so you will not share in their guilt. Do not seek revenge or bear a grudge against anyone among your people, but love your neighbor as yourself. I am the Lord.Gij zult uw broeder in uw hart niet haten; openlijk zult gij uw volksgenoot terechtwijzen en niet ter wille van hem zonde op u laden. Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf: Ik ben de Here.
This is love: not that we loved God, but that he loved us and sent his Son as an atoning sacrifice for our sins.Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden.
Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword?Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?
If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing.Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets.

The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love.Barmhartig en genadig is de Here, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid.
Previous12345Next

Read more

Comments
Bible verse of the day
For we were all baptized by one Spirit so as to form one body—whether Jews or Gentiles, slave or free—and we were all given the one Spirit to drink.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies