DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

21 Bible Verses about Lying

« 1. Petrov 3:10-11 »
English Standard VersionKatolícky preklad
For “Whoever desires to love life and see good days, let him keep his tongue from evil and his lips from speaking deceit; let him turn away from evil and do good; let him seek peace and pursue it.”Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdržiava svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. Nech sa vyhýba zlu a robí dobre, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň.
He who walks blamelessly and does what is right and speaks truth in his heart; who does not slander with his tongue and does no evil to his neighbor, nor takes up a reproach against his friend.Ten, čo kráča bez poškvrny a koná spravodlivo, čo z úprimného srdca pravdu hovorí, čo nepodvádza svojím jazykom, nekrivdí svojmu blížnemu, ani ho nepotupuje.
And he said, “What comes out of a person is what defiles him. For from within, out of the heart of man, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness. All these evil things come from within, and they defile a person.”A pokračoval: „Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.“
A dishonest man spreads strife, and a whisperer separates close friends.Prevrátený človek seje rozbroje a pletkár rozlučuje priateľov.
Deliver me, O Lord, from lying lips, from a deceitful tongue.Osloboď ma, Pane, od lživých perí a od ľstivého jazyka.
The one who conceals hatred has lying lips, and whoever utters slander is a fool.Statočné pery zakrývajú nenávisť, ten však, kto roztrusuje klebety, je pochábeľ.
If we say we have fellowship with him while we walk in darkness, we lie and do not practice the truth.Ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme vo tme, luháme a nekonáme pravdu.
Whoever walks in integrity walks securely, but he who makes his ways crooked will be found out.Kto chodí bezúhonne, chodí bezpečne, čie cesty sú však kľukaté, ten sa prezradí.
A gentle tongue is a tree of life, but perverseness in it breaks the spirit.Lahodnosť jazyka je stromom života, ale poraňuje dušu, keď je nerestný.
Whoever goes about slandering reveals secrets, but he who is trustworthy in spirit keeps a thing covered.Klebetník, ktorý sa túla, povyzrádza tajnosti, kto však má zmysel pre spoľahlivosť, ten drží slovo u seba.
Keep your tongue from evil and your lips from speaking deceit.Zdržuj svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej.
A faithful witness does not lie, but a false witness breathes out lies.Pravdymilovný svedok neluže, falošný svedok vypúšťa však (kadejakú) lož (z úst).
Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account.Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť.
Lying lips are an abomination to the Lord, but those who act faithfully are his delight.Luhárske pery sa ošklivia Pánovi, tí však, čo pravdu pestujú, sú jeho záľubou.
The fear of the Lord is hatred of evil. Pride and arrogance and the way of evil and perverted speech I hate.Bázeň pred Pánom je nenávidieť zlo. Oproti pýche, nadutosti, ceste zlej a ústam, ktoré prekrúcajú, prechovávam nenávisť.
Remove far from me falsehood and lying; give me neither poverty nor riches; feed me with the food that is needful for me.Nepravdivosť a lživú reč (ráč) vzdialiť odo mňa! Nedávaj mi ani chudobu, ani bohatstvo, udeľ mi (vždy iba toľko, koľko) potrebujem na živobytie.
The lips of the righteous know what is acceptable, but the mouth of the wicked, what is perverse.Ústa spravodlivého vedia, čo je milé, kým ústa bezbožných prevrátenosti.
Do not lie to one another, seeing that you have put off the old self with its practices and have put on the new self, which is being renewed in knowledge after the image of its creator.Neluhajte si navzájom vy, čo ste si vyzliekli starého človeka s jeho skutkami a obliekli ste si nového, toho, čo sa obnovuje, aby mal pravé poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril.
“You shall not murder, You shall not commit adultery, You shall not steal, You shall not bear false witness, Honor your father and mother, and, You shall love your neighbor as yourself.”Ježiš povedal: „Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“
Fine speech is not becoming to a fool; still less is false speech to a prince.Nesluší ušľachtilá reč bláznovi a lživé reči šľachetnému (človeku).
Put away from you crooked speech, and put devious talk far from you.Odstráň od seba falošné ústa a úskočné pery nech sú ďaleko od teba.
Bible verse of the day
Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies