DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

49 Bijbelteksten over de Naaste (2/2)

Bijbel in Gewone TaalNederlands Bijbelgenootschap
En nu stuurt de machtige Heer mij! Dit is zijn boodschap: Spreek eerlijk recht, wees goed voor elkaar en zorg voor elkaar. Onderdruk geen weduwen en geen kinderen zonder vader, geen vreemdelingen en geen arme mensen. Maak geen plannen om elkaar kwaad te doen.Zo zegt de Here der heerscharen: spreekt eerlijk recht en bewijst elkander liefde en barmhartigheid; verdrukt weduwe noch wees, bijwoner noch arme, en beraamt niet in uw hart elkanders onheil?
Stel dat een rijke gelovige ziet dat een andere gelovige arm is. Maar hij heeft geen medelijden met die ander, en helpt hem niet. Dan blijft Gods ​liefde​ niet in hem.Wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn binnenste voor hem toesluit, hoe blijft de ​liefde​ Gods in hem?
Nee, ik wil dat het heel anders gaat! Jullie moeten niet alleen vasten, jullie moeten meer doen. Bevrijd mensen die gevangen zitten, maak hun boeien los. Laat alle slaven vrij. Zorg dat niemand meer onderdrukt wordt.Is dit niet het vasten dat Ik verkies: de boeien der goddeloosheid los te maken, de banden van het juk te ontbinden, verdrukten vrij te laten en elk juk te verbreken?
Lieve vrienden, wij moeten elkaar liefhebben. Want de liefde komt van God. Iedereen die liefheeft, is een kind van God en kent God.Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God.
Daarom moeten jullie je uiterste best doen om je geloof te laten groeien. Je geloof zal groeien als je volmaakt wordt. Je wordt volmaakt als je meer begrijpt van het geloof. Je begrijpt meer van het geloof als je geduldig bent. Je wordt geduldig als je volhoudt in moeilijkheden. Je kunt volhouden in moeilijkheden als je God eert. Je eert God als je van elkaar houdt als broers en zussen. En je kunt pas van elkaar houden als je van alle mensen houdt.Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd, door de deugd de kennis, door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht, door de godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde de liefde (jegens allen).
Petrus​ kwam bij ​Jezus​ en zei: ‘Heer, als een andere gelovige mij slecht behandelt, dan moet ik hem ​vergeven. Maar hoe vaak? Wel zeven keer?’ Jezus​ zei: ‘Nee, niet zeven keer, maar zeventig maal zeven keer.’Toen kwam ​Petrus​ bij Hem en zeide: Here, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem ​vergeven? Tot zevenmaal toe? ​Jezus​ zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal.
Als één van beiden valt, dan helpt de ander hem weer overeind. Maar als je alleen bent, kan niemand je weer overeind helpen.Want, indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op; maar wee de éne, die valt zonder dat een metgezel hem opricht!
Jullie moeten elkaar dus vol liefde accepteren, tot eer van God. Want ook Christus heeft jullie allemaal vol liefde geaccepteerd.Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods.
Jezus zei ook: ‘Wees net als jullie Vader goed voor andere mensen.’Weest barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is.
Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we van elkaar houden, blijft God in ons. Dan is zijn liefde in ons volmaakt geworden.Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden.
Je hebt niet altijd iets aan je ​familie​ als je het moeilijk hebt. Wees daarom zuinig op de vrienden van jezelf en van je ​familie. Je hebt meer aan een vriend in de buurt dan aan ​familie​ ver weg.Laat uw vriend en de vriend van uw vader niet in de steek, maar betreed het ​huis​ van uw broeder niet ten dage van uw ongeluk. Beter een buur dichtbij dan een broeder veraf.
Jezus Christus heeft ons geleerd wat liefde is. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Daarom moeten ook wij ons leven geven voor andere gelovigen.Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet; ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten.
Maar de tweede regel is net zo belangrijk: «Van de mensen om je heen moet je evenveel houden als van jezelf.»Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste ​liefhebben​ als uzelf.
Ik ben jullie Heer en jullie meester, en toch heb ik jullie voeten gewassen. Daarom moeten jullie ook elkaars voeten wassen.Indien nu Ik, uw Here en Meester, u de voeten gewassen heb, behoort ook gij elkander de voeten te wassen.
Doe je uiterste best om met iedereen in ​vrede​ te leven.Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, ​vrede​ met alle mensen.
Kom, Heer, en help! Vergeet zwakke en arme mensen niet.Sta op, Here! o God, hef uw hand op, vergeet de ellendigen niet.
Zorg goed voor ​weduwen​ die echt hulp nodig hebben.Houd als ​weduwen​ in ere, wie waarlijk ​weduwen​ zijn.
Ik zag dat de mensen hard werken en hun uiterste best doen. Want ze willen niet dat anderen het beter hebben dan zijzelf. Daarom werken ze zo hard. Maar ook daar heb je niets aan, je bereikt er niets mee.Ook zag ik, dat al het zwoegen, alsook alle bekwaamheid in het werk, louter naijver is van de een op de ander; ook dit is ijdelheid en najagen van wind.
Maar zo mag het bij jullie niet gaan. Als je de belangrijkste wilt zijn, moet je de anderen dienen. Als je de voornaamste wilt zijn, moet je de anderen dienen zoals een ​slaaf​ doet.Zo is het onder u niet. Maar wie onder u groot wil worden, zal uw dienaar zijn, en wie onder u de eerste wil zijn, zal uw ​slaaf​ zijn.
Maar er is er maar één die wetten maakt en als rechter een oordeel uitspreekt, en dat is God. Hij beslist over leven en dood. Wie zijn jullie dan, dat jullie oordelen over anderen en kritiek hebben op hun gedrag?Eén is wetgever en rechter, Hij, die de macht heeft om te behouden en te verderven. Maar wie zijt gij, dat gij uw naaste oordeelt?
Vrienden, niemand van jullie mag ongelovig worden. Blijf vertrouwen op de levende God.Ziet toe, broeders, dat bij niemand uwer een boos, ongelovig ​hart​ zij, door af te vallen van de levende God.
Jullie moeten arme mensen beschermen, en kinderen zonder vader helpen.Richt de geringe en de wees, doet recht de ellendige en de behoeftige.
Terwijl ​Petrus​ in de ​gevangenis​ zat, waren de christenen steeds voor hem aan het ​bidden.Petrus​ dan werd in de ​gevangenis​ in bewaring gehouden, maar door de ​gemeente​ werd voortdurend tot God voor hem ​gebeden.
Verlang niet naar iets dat van een ander is. Blijf af van zijn ​huis, zijn vrouw, zijn ​slaaf​ of ​slavin, zijn koe of zijn ezel, en van al zijn bezit.Gij zult niet begeren uws naasten ​huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Vorige12Volgende
Bijbeltekst van de dag
Heer, mijn God, u hebt met uw grote kracht de hemel en de aarde gemaakt. Voor u is alles mogelijk!
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...
Accepteren Deze website gebruikt cookies