DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over 'Mond'

«Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed… Jakobus 3:10»
Uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn.Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters?
Doe weg van u de valsheid van mond en houd ver van u de verkeerdheid der lippen.Neem nooit leugens in de mond, laat geen bedrog over je lippen komen.
Mijn mond is vervuld van uw lof, de ganse dag van uw luister.Heel de dag is mijn mond vervuld van uw lof en uw luister.
Nauwelijks had ik met mijn mond tot Hem geroepen, of er was een lofzang onder mijn tong.Toen mijn mond Hem aanriep, lag een lofzang op mijn tong.
Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.
Ik wil de Here te allen tijde prijzen, bestendig zij zijn lof in mijn mond.De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag, mijn mond is altijd vol van zijn lof.
De lippen van de dwaas brengen twist voort, en zijn mond roept om slagen.De woorden van een dwaas zaaien tweedracht, wat hij zegt, leidt tot een vechtpartij.
Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden.Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.
Door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt, door de adem van zijn mond al hun heer.Door het woord van de HEER is de hemel gemaakt, door de adem van zijn mond het leger der sterren.
Wie zijn mond in toom houdt, bewaart zijn leven; wie zijn lippen openspert, hem wacht het verderf.Wie zijn tong in toom houdt, waakt over zichzelf, wie zijn lippen hun gang laat gaan, stort zichzelf in het verderf.
Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig.Een zwijgende dwaas houdt men voor wijs, zolang hij zijn mond houdt, lijkt hij verstandig.
De lippen van de rechtvaardige weten wat welgevallig is, maar de mond der goddelozen is enkel valsheid.Wie rechtvaardig is, kiest het juiste woord, een goddeloze neemt slechts leugens in de mond.
Woorden uit de mond van een wijze zijn innemend, maar de lippen van een dwaas verslinden hemzelf.De woorden die de wijze in de mond neemt, geven hem respect; wat er van de lippen van de dwaas komt, stort hem in het ongeluk.
Want de Here geeft wijsheid, uit zijn mond komen kennis en verstandigheid.Want het is de HEER die wijsheid schenkt, zijn woorden bieden kennis en inzicht.
Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser.Laten de woorden van mijn mond U behagen, de overpeinzingen van mijn hart U bekoren, HEER, mijn rots, mijn bevrijder.
Open uw mond, oordeel rechtvaardig, verschaf de verdrukte en nooddruftige recht.Spreek, oordeel rechtvaardig, geef de armen en behoeftigen hun recht.
Alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.Zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar Mij terug, niet zonder eerst te doen wat Ik wil en te volbrengen wat Ik gebied.
Doe uw mond open ten bate van de stomme, ten behoeve van het recht van allen die wegkwijnen.Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.
Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’
Smakelijke spijze at ik niet, vlees noch wijn kwamen in mijn mond en ik zalfde mij in het geheel niet, tot er drie volle weken verlopen waren.Smakelijk voedsel at ik niet, vlees en wijn kwamen niet in mijn mond, en ik wreef mij niet in met olie tot er drie weken verstreken waren.
Zegeningen zijn op het hoofd des rechtvaardigen, maar de mond der goddelozen verbergt geweld.Een rechtvaardige wordt rijk gezegend, de woorden van een goddeloze verhullen geweld.
Het gebod zijner lippen deed ik niet wijken, in mijn binnenste verborg ik de woorden van zijn mond.De geboden die Hij voorschreef heb ik nageleefd, de woorden die Hij sprak heb ik het meest van al gekoesterd.
Met de mond stort de godvergetene zijn naaste in het verderf, maar door kennis worden de rechtvaardigen gered.Een huichelaar richt met zijn woorden anderen te gronde, een rechtvaardige wordt door inzicht gered.
De vreze des Heren is het kwade te haten; hoogmoed en trots en boze wandel en een mond vol draaierijen haat ik.Wie ontzag heeft voor de HEER, haat het kwaad. Ik verafschuw trots en hoogmoed, valsheid en leugens.
Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond.Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over.

Want er is geen woord op mijn tong, of, zie, Here, Gij kent het volkomen.Geen woord ligt op mijn tong, of U, HEER, kent het ten volle.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...