DailyVerses.net

17 Bible Verses about Overcoming

« Johannes 16:33 »

NIV KJV ESV NKJV
X
NBV
I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation. But take heart; I have overcome the world.Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen.
Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
For nothing will be impossible with God.Want voor God is niets onmogelijk.
For everyone who has been born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world—our faith.Want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof.
But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ.Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft.
No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us.Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad.
But you, O Lord, are a shield about me, my glory, and the lifter of my head.U, HEER, bent een schild om mij heen, u bent mijn eer, u houdt mij staande.
Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight, and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us.Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt.
The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it.Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.
Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called and about which you made the good confession in the presence of many witnesses.Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo’n krachtig getuigenis hebt afgelegd.
Be sober-minded; be watchful. Your adversary the devil prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour.Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi.
Little children, you are from God and have overcome them, for he who is in you is greater than he who is in the world.U, kinderen, komt uit God voort en u hebt de valse profeten overwonnen, want hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst.
Who is it that overcomes the world except the one who believes that Jesus is the Son of God?Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?
The one who conquers, I will grant him to sit with me on my throne, as I also conquered and sat down with my Father on his throne.Wie overwint zal samen met mij op mijn troon zitten, net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit.
Rejoice greatly, O daughter of Zion! Shout aloud, O daughter of Jerusalem! Behold, your king is coming to you; righteous and having salvation is he, humble and mounted on a donkey, on a colt, the foal of a donkey.Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin.
The one who conquers will be clothed thus in white garments, and I will never blot his name out of the book of life. I will confess his name before my Father and before his angels.Wie overwint zal zich ook in het wit kleden. Ik zal zijn naam niet uit het boek van het leven schrappen, maar juist voor hem getuigen ten overstaan van mijn Vader en zijn engelen.
Save us, we pray, O Lord! O Lord, we pray, give us success! Blessed is he who comes in the name of the Lord! We bless you from the house of the Lord.HEER, geef ons de overwinning, HEER, geef ons voorspoed. Gezegend wie komt met de naam van de HEER. Wij zegenen u vanuit het huis van de HEER.

Read more

Comments
Bible verse of the day
Do not repay evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary, bless, for to this you were called, that you may obtain a blessing.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies