DailyVerses.net

17 Bible Verses about Overcoming

« John 16:33 »

NIV KJV ESV NKJV
X
NBV
I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart! I have overcome the world.Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen.
Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
For no word from God will ever fail.Want voor God is niets onmogelijk.
For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith.Want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof.
But thanks be to God! He gives us the victory through our Lord Jesus Christ.Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft.
No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us.Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad.
But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high.U, HEER, bent een schild om mij heen, u bent mijn eer, u houdt mij staande.
Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us.Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt.
The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it.Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.
Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses.Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo’n krachtig getuigenis hebt afgelegd.
Be alert and of sober mind. Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour.Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi.
You, dear children, are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world.U, kinderen, komt uit God voort en u hebt de valse profeten overwonnen, want hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst.
Who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God.Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?
To the one who is victorious, I will give the right to sit with me on my throne, just as I was victorious and sat down with my Father on his throne.Wie overwint zal samen met mij op mijn troon zitten, net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit.
Rejoice greatly, Daughter Zion! Shout, Daughter Jerusalem! See, your king comes to you, righteous and victorious, lowly and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey.Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin.
The one who is victorious will, like them, be dressed in white. I will never blot out the name of that person from the book of life, but will acknowledge that name before my Father and his angels.Wie overwint zal zich ook in het wit kleden. Ik zal zijn naam niet uit het boek van het leven schrappen, maar juist voor hem getuigen ten overstaan van mijn Vader en zijn engelen.
Lord, save us! Lord, grant us success! Blessed is he who comes in the name of the Lord. From the house of the Lord we bless you.HEER, geef ons de overwinning, HEER, geef ons voorspoed. Gezegend wie komt met de naam van de HEER. Wij zegenen u vanuit het huis van de HEER.

Read more

Comments
Bible verse of the day
For just as through the disobedience of the one man the many were made sinners, so also through the obedience of the one man the many will be made righteous.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies