DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

14 Bible Verses about Persecution

« Matthew 5:10 »
New Internation VersionNederlands Bijbelgenootschap
Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven.Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
That is why, for Christ’s sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong.Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.
In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted.Trouwens, allen, die in ​Christus​ ​Jezus​ godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden.
If the world hates you, keep in mind that it hated me first.Indien de wereld u haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft.
Blessed are you when people hate you, when they exclude you and insult you and reject your name as evil, because of the Son of Man.Zalig zijt gij, wanneer u de mensen haten en wanneer zij u uitstoten, en smaden en uw naam als slecht verwerpen ter wille van de Zoon des mensen.
Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword?Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?
But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you.Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen.
Blessed are you when people insult you, persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me.Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.
Bless those who persecute you; bless and do not curse.Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet.
“Truly I tell you,” Jesus replied, “no one who has left home or brothers or sisters or mother or father or children or fields for me and the gospel will fail to receive a hundred times as much in this present age: homes, brothers, sisters, mothers, children and fields—along with persecutions—and in the age to come eternal life.”Jezus​ zeide: Voorwaar, Ik zeg u, er is niemand, die huis of broeders of zusters of moeder of vader of ​kinderen​ of akkers heeft prijsgegeven om Mij en om het ​evangelie, of hij ontvangt honderdvoudig terug: nu, in deze tijd, ​huizen​ en broeders en zusters en moeders en ​kinderen​ en akkers, met vervolgingen, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven.
My times are in your hands; deliver me from the hands of my enemies, from those who pursue me.Mijn tijden zijn in uw hand, red mij uit de hand van mijn vijanden en vervolgers.
Be alert and of sober mind. Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour.Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.
Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me; your rod and your staff, they comfort me.Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij.
I fell to the ground and heard a voice say to me, ‘Saul! Saul! Why do you persecute me?’En ik viel op de grond en hoorde een stem tot mij zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij?
Bible verse of the day
Matthew 4:4
Jesus answered, “It is written: ‘Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God.’”
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies