DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Persecution

«Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is… Matthew 5:10»
Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven.Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
That is why, for Christ’s sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong.Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.
In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted.Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden.
If the world hates you, keep in mind that it hated me first.Indien de wereld u haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft.
Blessed are you when people hate you, when they exclude you and insult you and reject your name as evil, because of the Son of Man.Zalig zijt gij, wanneer u de mensen haten en wanneer zij u uitstoten, en smaden en uw naam als slecht verwerpen ter wille van de Zoon des mensen.
Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword?Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?
But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you.Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen.
Blessed are you when people insult you, persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me.Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.
“Truly I tell you,” Jesus replied, “no one who has left home or brothers or sisters or mother or father or children or fields for me and the gospel will fail to receive a hundred times as much in this present age: homes, brothers, sisters, mothers, children and fields—along with persecutions—and in the age to come eternal life.”Jezus zeide: Voorwaar, Ik zeg u, er is niemand, die huis of broeders of zusters of moeder of vader of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om Mij en om het evangelie, of hij ontvangt honderdvoudig terug: nu, in deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, met vervolgingen, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven.
Bless those who persecute you; bless and do not curse.Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet.
My times are in your hands; deliver me from the hands of my enemies, from those who pursue me.Mijn tijden zijn in uw hand, red mij uit de hand van mijn vijanden en vervolgers.
Be alert and of sober mind. Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour.Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.
Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me; your rod and your staff, they comfort me.Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij.
I fell to the ground and heard a voice say to me, ‘Saul! Saul! Why do you persecute me?’En ik viel op de grond en hoorde een stem tot mij zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij?

Bible verse of the day

Now all has been heard;
here is the conclusion of the matter:
Fear God and keep his commandments,
for this is the duty of all mankind.

Random Bible Verse

Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Now all has been heard; here is the conclusion of the matter: Fear God and keep his commandments, for this is the duty of all mankind.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies