DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Philippians - NIV & NBG

«Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer… Philippians 4:6-7»
Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.
Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility value others above yourselves.Zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang.
I can do all this through him who gives me strength.Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.
And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus.Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.
Rejoice in the Lord always. I will say it again: Rejoice!Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!
Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable—if anything is excellent or praiseworthy—think about such things.Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat.
Whatever you have learned or received or heard from me, or seen in me—put it into practice. And the God of peace will be with you.Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn.
Do everything without grumbling or arguing, so that you may become blameless and pure, children of God without fault in a warped and crooked generation. Then you will shine among them like stars in the sky as you hold firmly to the word of life.Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld, het woord des levens vasthoudende.
In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus.Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was.
I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus.Maar één ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.

Bible verse of the day

Teach me your way, Lord,
that I may rely on your faithfulness;
give me an undivided heart,
that I may fear your name.

Random Bible Verse

My son, keep your father’s command
and do not forsake your mother’s teaching.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Teach me your way, Lord, that I may rely on your faithfulness; give me an undivided heart, that I may fear your name.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies