DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

13 Bible Verses about Selfishness

« »
King James Version
Nederlands Bijbelgenootschap

NIV KJV ESV NKJV
X
Charity suffereth long, and is kind; charity envieth not; charity vaunteth not itself, is not puffed up, Doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil.De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.
Let nothing be done through strife or vainglory; but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves.Zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang.
Let no man seek his own, but every man another's wealth.Niemand zoeke het zijne, maar wat des anderen is.
For where envying and strife is, there is confusion and every evil work.Want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk.
The liberal soul shall be made fat: and he that watereth shall be watered also himself.De zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt, wie laaft, wordt ook zelf gelaafd.
Let every one of us please his neighbour for his good to edification.Ieder onzer trachte zijn naaste te behagen, ten goede, tot opbouwing.
A fool hath no delight in understanding, but that his heart may discover itself.Een dwaas schept geen behagen in inzicht, maar hierin, dat zijn hart zich bloot geeft.
And the second is like, namely this, Thou shalt love thy neighbour as thyself. There is none other commandment greater than these.Het tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat niet.
Let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise.Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te worden.
Incline my heart unto thy testimonies, and not to covetousness.Neig mijn hart tot uw getuigenissen en niet tot winstbejag.
But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry, which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God.Maar ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf, als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen en de bediening, die ik van de Here Jezus ontvangen heb om het evangelie der genade Gods te betuigen.
I am crucified with Christ: nevertheless I live; yet not I, but Christ liveth in me: and the life which I now live in the flesh I live by the faith of the Son of God, who loved me, and gave himself for me.Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.
And when he had called the people unto him with his disciples also, he said unto them, Whosoever will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.En Hij riep de schare, met zijn discipelen, tot Zich en zeide tot hen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij.
Bible verse of the day - DailyVerses.net
Bible verse of the day
Psalms 147:3
He healeth the broken in heart, and bindeth up their wounds.
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Accept This website uses cookies