DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

32 Biblické verše o Stvorenie

« Genezis 1:1-2 »
Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a Duch Boží sa vznášal nad vodami.
Veď ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej matky.
Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne;
všetky tvoje diela sú hodny obdivu a ja to veľmi dobre viem.
Lebo každý dom musí niekto postaviť; a ten, kto postavil všetko, je Boh.
I požehnal siedmy deň a zasvätil ho, lebo v ňom odpočíval od všetkých diel, ktoré Boh stvoril a urobil.
Veď to, čo je v ňom neviditeľné - jeho večnú moc a božstvo -, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky.
Ach, Pane, Jahve, pozri; ty si svojou veľkou mocou
a svojím vystretým ramenom učinil nebo i zem
a tebe nie je nemožná nijaká vec.
Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva naveky. Amen.
Svoj zrak upieram na vrchy: príde mi odtiaľ pomoc?
Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem.
Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali.
A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril.
Či nevieš? Či si nepočul?
Bohom večnosti je Pán.
On stvoril končiny zeme, neukoná sa, ani neustane,
jeho múdrosť je nevystihnuteľná.
Prv než sa vrchy zrodili
a povstali zem i svet, ty,
Bože, si od vekov až naveky.
Pánovým slovom povstali nebesia
a dychom jeho úst všetky ich voje.
Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia.
Toto je deň, ktorý učinil Pán,
plesajme a radujme sa z neho.
Nato Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba, i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!“
On stavia v nebesiach svoju hornú sieň,
jej klenbu zasadil do zeme;
on privoláva vody mora a rozlieva ich po povrchu zeme,
Jahve je jeho meno.
Potom Pán, Boh, povedal: „Nie je dobre byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná.“
A všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori a všetko, čo je v nich, počul som volať: „Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie a česť, sláva a moc na veky vekov.“
Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové.
Naša pomoc v mene Pánovom,
ktorý stvoril nebo i zem.
Poďte, klaňajme sa a na zem padnime,
kľaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril.
Lebo v ňom žijeme, hýbeme sa a sme, ako to aj niektorí z vašich básnikov povedali: »Veď aj jeho pokolenie sme.«
On nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotiny jeho stvorenia.
Beda tomu, čo sa so svojím tvorcom háda,
jeden črep z črepov zeme.
Či hlina povie tvorcovi: „Čo robíš, veď tvoje dielo nemá rúk?“
Predošlý12Ďalší
Biblický verš dňa
1. Kroník 16:11
Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.