DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

52 Bible Verses about the Word of God (2/3)

English Standard VersionNederlands Bijbelgenootschap
You are my hiding place and my shield; I hope in your word.Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild, ik hoop op uw woord.
If you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you.Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden.
So shall my word be that goes out from my mouth; it shall not return to me empty, but it shall accomplish that which I purpose, and shall succeed in the thing for which I sent it.Alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.
Every word of God proves true; he is a shield to those who take refuge in him.Alle woord Gods is gelouterd; hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild.
The sum of your word is truth, and every one of your righteous rules endures forever.Heel uw woord is de waarheid, al uw rechtvaardige verordeningen zijn voor eeuwig.
I wait for the Lord, my soul waits, and in his word I hope.Ik verwacht de Here, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord.
I have stored up your word in my heart, that I might not sin against you.Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige.
Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs, with thankfulness in your hearts to God.Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten.
My son, be attentive to my words; incline your ear to my sayings. Let them not escape from your sight; keep them within your heart.Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig uw oor tot mijn uitspraken; laat ze niet wijken uit uw ogen, bewaar ze diep in uw ​hart.
For the Scripture says, “Everyone who believes in him will not be put to shame.”Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.
This God—his way is perfect; the word of the Lord proves true; he is a shield for all those who take refuge in him.Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.
He who calls you is faithful; he will surely do it.Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen.
Since you have been born again, not of perishable seed but of imperishable, through the living and abiding word of God.Als wedergeborenen niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God.
The law of the Lord is perfect, reviving the soul; the testimony of the Lord is sure, making wise the simple.De wet des Heren is volmaakt, zij verkwikt de ziel; de getuigenis des Heren is betrouwbaar, zij schenkt wijsheid aan de onverstandige.
Get wisdom; get insight; do not forget, and do not turn away from the words of my mouth.Verwerf wijsheid, verwerf inzicht, vergeet niet en wijk niet af van de woorden mijns monds.
Therefore say to them, Thus says the Lord God: None of my words will be delayed any longer, but the word that I speak will be performed, declares the Lord God.Daarom zeg tot hen: zo zegt de Here Here: geen van mijn woorden zal nog langer worden uitgesteld. Het woord dat Ik spreken zal, zal in vervulling gaan, luidt het woord van de Here Here.
So he was there with the Lord forty days and forty nights. He neither ate bread nor drank water. And he wrote on the tablets the words of the covenant, the Ten Commandments.En hij was daar bij de Here veertig dagen en veertig nachten, brood at hij niet en water dronk hij niet, en Hij schreef op de tafelen de woorden van het verbond, de Tien Woorden.
As for what was sown among thorns, this is the one who hears the word, but the cares of the world and the deceitfulness of riches choke the word, and it proves unfruitful.De in de dorens ​gezaaide​ is hij, die het woord hoort, en de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord en hij wordt onvruchtbaar.
I have not departed from the commandment of his lips; I have treasured the words of his mouth more than my portion of food.Het gebod zijner lippen deed ik niet wijken, in mijn binnenste verborg ik de woorden van zijn mond.
Hear, my son, and accept my words, that the years of your life may be many.Hoor, mijn zoon, en neem mijn woorden aan, opdat uw levensjaren talrijk worden.
The saying is trustworthy, for: If we have died with him, we will also live with him.Het woord is betrouwbaar: immers, indien wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven.
Already you are clean because of the word that I have spoken to you.Gij zijt nu ​rein​ om het woord, dat Ik tot u gesproken heb; blijft in Mij, gelijk Ik in u.
So Jesus answered them, “My teaching is not mine, but his who sent me.”Jezus​ antwoordde hun en zeide: Mijn leer is niet van Mij, maar van Hem, die Mij gezonden heeft.
So those who received his word were baptized, and there were added that day about three thousand souls.Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich ​dopen​ en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.
All things were made through him, and without him was not any thing made that was made.Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.
Bible verse of the day
Whoever gets sense loves his own soul; he who keeps understanding will discover good.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies