DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Acknowledging God

«Kto vyzná: „Ježiš je Boží Syn,“ ostáva v ňom Boh a on v Bohu. 1. Jánov 4:15»
Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in him, and he in God.Kto vyzná: „Ježiš je Boží Syn,“ ostáva v ňom Boh a on v Bohu.
Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful.Neochvejne sa držme nádeje, ktorú vyznávame, lebo verný je ten, ktorý dal prisľúbenie.
And every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.A aby každý jazyk vyznával: „Ježiš Kristus je Pán!“ na slávu Boha Otca.
“The Lord is my portion,” says my soul, “therefore I will hope in him.”Pán je môj údel, vraví moja duša, nuž v neho dúfam.
For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved.Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu.
For it is written, “As I live, says the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God.”Lebo je napísané: „Ako že žijem, hovorí Pán, predo mnou sa zohne každé koleno a každý jazyk sa bude vyznávať Bohu.“
Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called and about which you made the good confession in the presence of many witnesses.Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného života; veď doň si povolaný a zložil si pred mnohými svedkami dobré vyznanie.
Because, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.
I acknowledged my sin to you, and I did not cover my iniquity; I said, “I will confess my transgressions to the Lord,” and you forgave the iniquity of my sin. SelahVyznal som sa ti zo svojho hriechu a nezatajil som svoj priestupok. Povedal som si: „Vyznám Pánovi svoju neprávosť.“ A ty si mi odpustil zlobu môjho hriechu.
Who is this King of glory? The Lord of hosts, he is the King of glory! SelahKto je ten kráľ slávy? Pán zástupov, to je ten kráľ slávy.
The one who conquers will be clothed thus in white garments, and I will never blot his name out of the book of life. I will confess his name before my Father and before his angels.Kto zvíťazí, ten takto bude oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života, ale vyznám jeho meno pred svojím Otcom a pred jeho anjelmi.
No one who denies the Son has the Father. Whoever confesses the Son has the Father also.Kto popiera Syna, nemá ani Otca. Kto vyznáva Syna, má aj Otca.

Bible verse of the day

It is the Lord who goes before you. He will be with you; he will not leave you or forsake you. Do not fear or be dismayed.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies