DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Acknowledging God

«Kto vyzná: „Ježiš je Boží Syn,“ ostáva v ňom Boh a on v Bohu. 1. Jánov 4:15»
Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in him, and he in God.Kto vyzná: „Ježiš je Boží Syn,“ ostáva v ňom Boh a on v Bohu.
Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful.Neochvejne sa držme nádeje, ktorú vyznávame, lebo verný je ten, ktorý dal prisľúbenie.
And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.A aby každý jazyk vyznával: „Ježiš Kristus je Pán!“ na slávu Boha Otca.
“The Lord is my portion,” says my soul, “Therefore I hope in Him!”Pán je môj údel, vraví moja duša, nuž v neho dúfam.
For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation.Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu.
For it is written: “As I live, says the Lord, Every knee shall bow to Me, And every tongue shall confess to God.”Lebo je napísané: „Ako že žijem, hovorí Pán, predo mnou sa zohne každé koleno a každý jazyk sa bude vyznávať Bohu.“
Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, to which you were also called and have confessed the good confession in the presence of many witnesses.Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného života; veď doň si povolaný a zložil si pred mnohými svedkami dobré vyznanie.
That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved.Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.
I acknowledged my sin to You, And my iniquity I have not hidden. I said, “I will confess my transgressions to the Lord,” And You forgave the iniquity of my sin. SelahVyznal som sa ti zo svojho hriechu a nezatajil som svoj priestupok. Povedal som si: „Vyznám Pánovi svoju neprávosť.“ A ty si mi odpustil zlobu môjho hriechu.
Who is this King of glory? The Lord of hosts, He is the King of glory. SelahKto je ten kráľ slávy? Pán zástupov, to je ten kráľ slávy.
He who overcomes shall be clothed in white garments, and I will not blot out his name from the Book of Life; but I will confess his name before My Father and before His angels.Kto zvíťazí, ten takto bude oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života, ale vyznám jeho meno pred svojím Otcom a pred jeho anjelmi.
Whoever denies the Son does not have the Father either; he who acknowledges the Son has the Father also.Kto popiera Syna, nemá ani Otca. Kto vyznáva Syna, má aj Otca.

Bible verse of the day

But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law.

Random Bible Verse

Whenever I am afraid, I will trust in You.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies